مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اطلاعيه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به ‎1399/12/30به منظور حذف توضيحات ساير موارد اصلاح گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه اقتصادي کرمان خودرو - نماد: خکرمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  تهران، کيلومتر 16 جاده مخصوص کرج، بلوار نخل، بلوار ارگ، مجتمع اداري صدف، سالن کنفرانس طبقه سوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خودرو سازان بم (سهامي عام)10000000.02 %
شرکت عمران ارگ (سهامي خاص)10000000.02 %
سبدگردان الگوريتم16000000.03 %
صندوق سرمايه گذاري گوهر نفيس تمدن39400000.08 %
شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (سهامي عام)47860000.1 %
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتيه درخشان مس134229720.27 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني معيار144000000.29 %
سرمايه گذاري صنايع ايران500003021 %
صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين تمدن765915991.53 %
شرکت صنايع خودرو سازي کرمان (سهامي خاص)136236250827.25 %
شرکت کرمان موتور (سهامي خاص)139709124327.94 %
جمع292619462458.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسين ميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آيدين خوردوستان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا کنعاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد شادکام  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
صنايع خودرو سازي کرمان10630022080اصلیمحمدرضا شه بخش0937649325رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
کرمان موتور10101551974اصلیپرهام سيدين0068876769عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
عمران ارگ10101435252اصلیحامد شادکام0061422983عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
خدمات و تجارت بم خودرو10102964058اصلیسيدحسين ميري0933065299عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
خودروسازان بم10102407465اصلیسامان فيروزي فيروزکوهي0064193144نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸۳,۷۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۸۵۹,۲۶۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۸۵۹,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۶۸۴,۲۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۱۶۷,۹۶۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۴,۱۸۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۱۴۳,۷۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۰۴۳,۷۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۵,۰۰۰,۰۰۰
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 24,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 3,000 به صورت ناخالص
سایر موارد: