نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
حپارسا توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۰:۲۶:۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۰:۲۶:۲۲
آ س پ آ.س.پ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۰۹:۲۷:۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۰۹:۲۷:۰۹
قتربت قند تربت حيدريه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۷:۱۷:۳۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۷:۱۷:۳۴
قتربت قند تربت حيدريه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۸:۴۹:۳۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۸:۴۹:۳۳
غالبر لبنيات کالبر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۲:۲۳:۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۲:۲۳:۲۱
حپارسا توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۶:۴۶:۳۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۶:۴۶:۳۴
قلرست قند لرستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۶:۳۹:۴۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۶:۳۹:۴۷
قاروم قند اروميه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۵:۵۲:۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۵:۵۲:۱۱
قپيرا فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳:۲۹:۳۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳:۲۹:۳۷
قمرو قند مرودشت زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۲:۴۱:۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۲:۴۱:۰۸
شپنا پالايش نفت اصفهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۸:۱۵:۳۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۸:۱۵:۳۸
کگاز شيشه و گاز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۵:۰۲:۵۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۵:۰۲:۵۱
کگاز شيشه و گاز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۷:۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۷:۳۱
واعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۰:۲۳:۵۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۰:۲۳:۵۳
بگيلان توسعه مسير برق گيلان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۷:۴۴:۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۷:۴۴:۲۰
بگيلان توسعه مسير برق گيلان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۱۲:۵۱:۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۱۲:۵۱:۱۷
بموتو موتوژن زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۱۴:۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۱۴:۵۹
وثنو سرمايه گذاري ساختمان نوين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۱۰:۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۱۰:۲۸
وخارزم سرمايه گذاري خوارزمي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۶:۰۲:۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۶:۰۲:۰۹
ثشاهد شاهد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۴:۵۹:۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۴:۵۹:۵۴
صفحه 1 از 265 :یافته ها 5292

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720