نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سجام مجتمع سيمان غرب آسيا زمانبندی پرداخت سود دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۱:۴۵ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۱:۴۵
سيدکو سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۸:۵۰:۴۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۸:۵۰:۴۵
وصندوق سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري زمانبندی پرداخت سود دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۲۰:۱۷:۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۲۰:۱۷:۵۰
شيران سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۷:۱۹:۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۷:۱۹:۱۷
ساينا صنايع بهداشتي ساينا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۵:۳۶:۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۵:۳۶:۵۲
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۴:۲۹:۲۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۴:۲۹:۲۱
ساربيل سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳:۴۹:۴۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳:۴۹:۴۶
سمازن سيمان مازندران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۰:۴۷:۳۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۰:۴۷:۳۶
ساربيل سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۵:۵۲:۲۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۵:۵۲:۲۲
ساروج بين المللي ساروج بوشهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۲:۴۹:۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۲:۴۹:۵۲
سکرما گروه صنايع سيمان کرمان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۶:۱۶:۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۶:۱۶:۲۵
وسپه سرمايه گذاري سپه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۲:۴۸:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۲:۴۸:۰۲
وجم سرمايه گذاري اعتماد جم زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۵:۵۵:۰۵
وآفر سرمايه گذاري ارزش آفرينان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۵:۵۰:۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۵:۵۰:۱۲
دارو کارخانجات داروپخش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۴:۳۵:۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۴:۳۵:۱۵
سکرما گروه صنايع سيمان کرمان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۲:۴۰:۳۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۲:۴۰:۳۴
رفاه فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۲:۵۰:۳۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۲:۵۰:۳۷
شپاکسا پاکسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۵:۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۵:۴۹
وجم سرمايه گذاري اعتماد جم زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۷:۵۸:۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۷:۵۸:۱۵
وآفر سرمايه گذاري ارزش آفرينان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۷:۳۵:۰۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۷:۳۵:۰۱
صفحه 1 از 235 :یافته ها 4682

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813