نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سدشت صنايع سيمان دشتستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۰۸:۰۱:۳۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۰۸:۰۱:۳۳
سدشت صنايع سيمان دشتستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۰۷:۵۶:۴۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۰۷:۵۶:۴۱
وسينا بانک سينا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۵:۵۹:۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۵:۵۹:۱۷
خديزل بهمن ديزل زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۵:۵۵:۵۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۵:۵۵:۵۶
وخارزم سرمايه گذاري خوارزمي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۳:۳۵:۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۳:۳۵:۲۱
شکلر نيروکلر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۵:۰۲:۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۵:۰۲:۰۳
ساينا صنايع بهداشتي ساينا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۰۸:۵۲:۳۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۰۸:۵۲:۳۷
واعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۵:۰۶:۳۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۵:۰۶:۳۷
قمرو قند مرودشت زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۱:۰۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۱:۰۴:۰۰
قلرست قند لرستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۰۷:۳۹:۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ ۰۷:۳۹:۱۵
دالبر البرز دارو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۲۲:۱۴:۳۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۲۲:۱۴:۳۷
شپديس پتروشيمي پرديس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳:۱۶:۲۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳:۱۶:۲۶
کلوند صنايع کاشي و سراميک الوند زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۰:۰۷:۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۰:۰۷:۲۷
قاروم قند اروميه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۰۹:۲۳:۰۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۰۹:۲۳:۰۶
بموتو موتوژن زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۸:۲۲:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۸:۲۲:۳۰
فملي ملي صنايع مس ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۹:۲۵:۴۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۹:۲۵:۴۳
خساپا شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۱۲:۳۹:۵۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۱۲:۳۹:۵۳
شکلر نيروکلر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۸:۱۰:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۸:۱۰:۵۹
سخوز سيمان خوزستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۴:۳۴:۴۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۴:۳۴:۴۶
قپيرا فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۰:۵۱:۲۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۰:۵۱:۲۳
صفحه 1 از 229 :یافته ها 4580

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813