نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
قنيشا قند نيشابور زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۴:۲۴:۲۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۴:۲۴:۲۲
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۳:۲۶:۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۳:۲۶:۲۷
قنيشا قند نيشابور زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۶:۲۰:۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۶:۲۰:۰۱
خراسان پتروشيمي خراسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۵:۰۵:۱۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۵:۰۵:۱۸
ثاژن سخت آژند زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۴:۱۹:۳۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۴:۱۹:۳۳
گکيش مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۷:۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۷:۲۰
خراسان پتروشيمي خراسان زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۰۷:۲۵:۵۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۰۷:۲۵:۵۳
وبشهر توسعه صنايع بهشهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۴:۱۲:۳۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۴:۱۲:۳۷
وبشهر توسعه صنايع بهشهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳:۵۲:۴۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳:۵۲:۴۲
بکاب صنايع جوشکاب يزد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۷:۵۸:۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۷:۵۸:۵۰
ثرود سرمايه گذاري مسکن زاينده رود زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۷:۵۴:۳۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۷:۵۴:۳۱
غگل گلوکوزان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳:۵۹:۴۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳:۵۹:۴۸
پرديس سرمايه گذاري پرديس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۵:۱۰:۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۵:۱۰:۲۹
ثپرديس سرمايه گذاري مسکن پرديس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۷:۴۴:۱۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۷:۴۴:۱۱
فاراک ماشين سازي اراک زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۷:۰۹:۴۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۷:۰۹:۴۴
ثاژن سخت آژند زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۶:۵۶:۲۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۶:۵۶:۲۱
وفارس سرمايه گذاري استان فارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۵:۳۰:۵۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۵:۳۰:۵۸
وفارس سرمايه گذاري استان فارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۴:۰۳:۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۴:۰۳:۲۵
ورنا سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۲:۰۷:۱۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۲:۰۷:۱۸
پارسان گروه گسترش نفت و گاز پارسيان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۰:۲۰:۵۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۰:۲۰:۵۴
صفحه 1 از 200 :یافته ها 3982

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813