نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
تپمپي گروه صنايع پمپ سازي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۷:۲۵:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۷:۲۵:۵۹
دلر داروسازي اکسير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۵:۴۹:۱۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۵:۴۹:۱۴
دلر داروسازي اکسير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۵:۴۱:۱۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۵:۴۱:۱۴
شپنا پالايش نفت اصفهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۲:۰۱:۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۲:۰۱:۵۸
شپنا پالايش نفت اصفهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۱:۵۵:۱۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۱:۵۵:۱۴
تيپيکو سرمايه گذاري دارويي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۶:۱۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۶:۱۳
فجام صنعتي جام دارو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۳:۵۴:۴۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۳:۵۴:۴۱
وايرا سرمايه گذاري صنايع ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۲:۴۲:۴۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۲:۴۲:۴۳
کرمان سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۱:۵۲:۵۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۱:۵۲:۵۸
بپاس بيمه پاسارگاد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۰۷:۳۳:۰۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۰۷:۳۳:۰۵
داسوه داروسازي اسوه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۵:۰۰:۴۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۵:۰۰:۴۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۵:۰۵:۲۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۵:۰۵:۲۵
تيپيکو سرمايه گذاري دارويي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۰:۲۲:۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۰:۲۲:۱۵
برکت گروه دارويي برکت زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۷:۳۲:۴۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۷:۳۲:۴۶
تپمپي گروه صنايع پمپ سازي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۶:۴۰:۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۶:۴۰:۰۱
واحيا مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۵:۳۴:۰۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۵:۳۴:۰۹
غپينو صنعتي پارس مينو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۵:۱۹:۳۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۵:۱۹:۳۲
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۶:۵۸:۵۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۶:۵۸:۵۰
آسيا بيمه آسيا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۶:۰۰:۳۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۶:۰۰:۳۸
رکيش کارت اعتباري ايران کيش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۰:۲۸:۰۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۰:۲۸:۰۹
صفحه 1 از 227 :یافته ها 4534

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813