نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
پکرمان گروه صنعتي بارز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۱۰:۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۲:۱۰:۳۲
خيمن ايمن خودرو شرق زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۰:۵۰:۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۰:۵۰:۰۹
فافزا فولاد افزا سپاهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۰۸:۵۷:۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۰۸:۵۷:۵۶
دامين داروسازي امين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۵:۲۹:۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۵:۲۹:۱۰
گکيش مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳:۱۰:۵۸ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳:۱۰:۵۸
گکيش مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳:۰۳:۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳:۰۳:۱۶
غشوکو شوکو پارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۲:۳۵:۱۴ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۲:۳۵:۱۴
دتوليد داروسازي توليد دارو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۲:۳۰:۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۲:۳۰:۲۰
قاسم قاسم ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۱:۳۱:۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۱:۳۱:۲۱
ديران ايران دارو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۱:۲۹:۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۱:۲۹:۵۷
ولبهمن بهمن ليزينگ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۰:۴۶:۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۰:۴۶:۰۱
وايران ليزينگ ايرانيان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰۹:۱۵:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰۹:۱۵:۴۲
دسبحان سبحان دارو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۲۵:۵۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۲۵:۵۹
ختراک ريخته گري تراکتور سازي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۱۴:۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۱۴:۵۶
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۵:۱۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۵:۱۹:۳۰
قاسم قاسم ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۰:۳۹:۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۰:۳۹:۲۹
فلوله لوله و ماشين سازي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۸:۲۷:۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۸:۲۷:۱۳
کنور توسعه معدني و صنعتي صبا نور زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۶:۱۹:۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۶:۱۹:۵۲
فباهنر صنايع مس شهيد باهنر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۱:۴۳:۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۱:۴۳:۰۹
کلوند صنايع کاشي و سراميک الوند زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۰۹:۴۶:۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۰۹:۴۶:۰۱
صفحه 1 از 244 :یافته ها 4873

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720