نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
حسينا توسعه خدمات دريايي و بندري سينا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۰۹:۱۲:۲۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۰۹:۱۲:۲۷
کبافق معادن بافق زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۲:۳۵:۱۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۲:۳۵:۱۹
وبشهر توسعه صنايع بهشهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۴:۱۵:۱۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۴:۱۵:۱۳
شفن پتروشيمي فن آوران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۸:۲۷:۳۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۸:۲۷:۳۳
شفن پتروشيمي فن آوران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۸:۱۴:۴۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۸:۱۴:۴۰
غمهرا گروه توليدي مهرام زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۷:۱۳:۳۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۷:۱۳:۳۸
وبانک سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۶:۲۷:۵۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۶:۲۷:۵۱
داسوه داروسازي اسوه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۱:۳۵:۳۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۱:۳۵:۳۵
وتوکا سرمايه گذاري توکا فولاد زمانبندی پرداخت سود دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۷:۵۸:۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۷:۵۸:۱۰
تايرا تراکتور سازي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۵:۱۷:۴۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۵:۱۷:۴۱
شرنگي صنعتي و شيميائي رنگين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۰۸:۲۶:۴۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۰۸:۲۶:۴۴
فپنتا صنعتي سپنتا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۰۷:۱۰:۳۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۰۷:۱۰:۳۸
حريل ريل پرداز سير زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۵:۱۳:۴۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۵:۱۳:۴۷
کوثر بيمه کوثر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۱:۳۸:۳۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۱:۳۸:۳۷
ونفت سرمايه گذاري صنعت نفت زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۸:۱۶:۵۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۸:۱۶:۵۸
قمرو قند مرودشت زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۸:۱۰:۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۸:۱۰:۳۱
وانصار بانک انصار زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۴:۳۸:۴۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۴:۳۸:۴۶
وتعاون بيمه تعاون زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۱:۴۷:۵۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۱:۴۷:۵۶
بکهنوج توليد برق ماه تاب کهنوج زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۰۹:۳۴:۳۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۰۹:۳۴:۳۹
شبريز پالايش نفت تبريز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۸:۳۶:۴۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۸:۳۶:۴۹
صفحه 1 از 225 :یافته ها 4486

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813