نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
نخريس نخريسي و نساجي خسروي خراسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۵:۵۰:۲۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۵:۵۰:۲۵
کالا بورس کالاي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۴:۴۷:۳۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۴:۴۷:۳۵
خشرق الکتريک خودرو شرق زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۳:۲۱:۳۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۳:۲۱:۳۹
کلوند صنايع کاشي و سراميک الوند زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۳:۲۰:۲۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۳:۲۰:۲۱
سبهان سيمان بهبهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۳:۱۴:۰۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۳:۱۴:۰۴
پخش پخش البرز زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۳:۰۱:۴۴ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۳:۰۱:۴۴
خمحرکه صنعتي نيرو محرکه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۹:۰۴:۱۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۹:۰۴:۱۲
نخريس نخريسي و نساجي خسروي خراسان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۳:۵۳:۲۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۱۳:۵۳:۲۲
ولبهمن بهمن ليزينگ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۰۸:۵۴:۴۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ۰۸:۵۴:۴۹
شنفت نفت پارس زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۳:۰۶:۰۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۳:۰۶:۰۶
فرابورس فرابورس ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۱:۵۹:۱۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۱:۵۹:۱۲
کاسپين داروسازي کاسپين تأمين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۷:۰۵:۴۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۷:۰۵:۴۵
درازک لابراتوارهاي رازک زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۴:۴۶:۴۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۴:۴۶:۴۹
وبوعلي سرمايه گذاري بوعلي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۴:۲۰:۲۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۴:۲۰:۲۸
وسبحان سرمايه گذاري سبحان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۰:۲۵:۰۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۰:۲۵:۰۹
نوري پتروشيمي نوري (برزويه) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۹:۰۳:۲۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۹:۰۳:۲۱
دسبحان سبحان دارو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۷:۳۶:۱۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۷:۳۶:۱۲
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۶:۳۷:۵۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۶:۳۷:۵۹
فاسمين کالسيمين زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۱:۰۳:۵۶ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۱:۰۳:۵۶
غپينو صنعتي پارس مينو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۶:۵۲:۴۲ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۶:۵۲:۴۲
صفحه 1 از 211 :یافته ها 4202

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813