نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ثنوسا نوسازي و ساختمان تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۰۰:۰۱:۰۱ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۰۰:۰۱:۰۱
ثپرديس سرمايه گذاري مسکن پرديس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۳:۵۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۳:۵۰:۳۳
ساينا صنايع بهداشتي ساينا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۵۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۵۷:۰۰
قهکمت قند هکمتان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۵۵:۴۹ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۵۵:۴۹
غدشت دشت مرغاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۳۴:۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۳۴:۲۶
غدشت دشت مرغاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۲۷:۰۴ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۲۷:۰۴
غدشت دشت مرغاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۱۷:۰۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۱۷:۰۳
غدام خوراک دام پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۰:۲۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۰:۲۳:۲۰
بخاور بيمه زندگي خاورميانه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۰:۱۹:۱۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۰:۱۹:۱۳
سکرد سيمان کردستان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۹:۵۷:۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۹:۵۷:۳۲
شکلر نيروکلر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۹:۲۰:۳۸ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۹:۲۰:۳۸
سمازن سيمان مازندران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۹:۱۶:۳۵ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۹:۱۶:۳۵
سشمال سيمان شمال اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۹:۱۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۹:۱۱:۴۵
وتوصا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۹:۰۸:۴۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۹:۰۸:۴۳
سجام مجتمع سيمان غرب آسيا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۸:۵۶:۵۲ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۸:۵۶:۵۲
تشتاد صنايع توليدي اشتاد ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۸:۴۳:۳۷ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۸:۴۳:۳۷
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۷:۴۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۷:۴۹:۰۵
ثاخت بين المللي توسعه ساختمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۷:۲۰:۰۶ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۷:۲۰:۰۶
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۱:۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۱:۲۸
قشهد شهد(قند خوي) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۶:۵۳:۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۶:۵۳:۳۱
صفحه 1 از 7016 :یافته ها 140308

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961205

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813