نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۵:۵۰:۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۵:۵۰:۰۳
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳:۵۷:۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳:۵۷:۴۹
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۷:۰۴:۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۷:۰۴:۱۸
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۵:۲۱:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۵:۲۱:۰۲
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۹:۲۹:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۹:۲۹:۰۲
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۲:۰۱:۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۲:۰۱:۲۶
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۴:۰۶:۵۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۴:۰۶:۵۳
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۰۹:۲۵:۳۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۰۹:۲۵:۳۸
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۵:۲۱:۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۵:۲۱:۵۵
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۴:۲۷:۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۴:۲۷:۲۶
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۰:۴۵:۵۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۰:۴۵:۵۴
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۰۹:۱۶:۳۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۰۹:۱۶:۳۴
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۰۹:۱۵:۰۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۰۹:۱۵:۰۳
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۰۸:۳۶:۵۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۰۸:۳۶:۵۷
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۴:۰۲:۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۴:۰۲:۱۵
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۶:۳۱:۳۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۶:۳۱:۳۷
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۱:۲۶:۳۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۱:۲۶:۳۴
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۸:۳۴:۴۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۸:۳۴:۴۶
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر نامه شرکت در خصوص اصلاح اطلاعيه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۶/۰۸/۰۶ و اعلام عدم ثبت افزايش سرمايه تا زمان برگزاري مجمع سال مالي منتهي به ۳۱/۰۶/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۰۹:۳۷:۵۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۰۹:۳۷:۵۶
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر اعلام فاقد اعتبار بودن اطلاعيه شرکت در رابطه با شروع پذيره نويسي (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۰۶:۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۸:۵۵:۰۰
صفحه 1 از 15 :یافته ها 289

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813