نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۸:۳۴:۴۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۸:۳۴:۴۶
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر نامه شرکت در خصوص اصلاح اطلاعيه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۹۶/۰۸/۰۶ و اعلام عدم ثبت افزايش سرمايه تا زمان برگزاري مجمع سال مالي منتهي به ۳۱/۰۶/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۰۹:۳۷:۵۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۰۹:۳۷:۵۶
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر اعلام فاقد اعتبار بودن اطلاعيه شرکت در رابطه با شروع پذيره نويسي (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۰۶:۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۸:۵۵:۰۰
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۱۹:۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۱۹:۱۴
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۴:۱۴:۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۴:۱۴:۲۱
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۲:۵۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۲:۵۶:۰۰
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۱:۲۹:۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۱:۲۹:۲۷
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۲:۴۹:۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۲:۴۹:۰۲
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۹:۳۶:۰۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰۹:۳۶:۰۶
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۳:۲۰:۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۱۳:۲۰:۰۹
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ارمان گستر يکم توس) ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۹:۴۶:۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۹:۴۶:۱۵
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فراگسترمهان آرمان) ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۹:۱۲:۳۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۹:۱۲:۳۳
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ارمان گستر هشتم اطلس) ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۹:۱۰:۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۹:۱۰:۱۰
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۰:۰۰:۵۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۰:۰۰:۵۴
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۱:۴۴:۳۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۱۳:۰۷:۰۲
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳:۴۵:۴۸ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳:۴۵:۴۸
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۲:۴۳:۰۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۲:۴۳:۰۱
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۱:۰۵:۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۱:۰۵:۰۷
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۳:۱۸:۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۳:۱۸:۲۳
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۰۸:۵۷:۰۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۰۸:۵۷:۰۴
صفحه 1 از 14 :یافته ها 272

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813