نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۸:۲۳:۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۸:۲۳:۰۳
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۰۹:۱۵:۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۰۹:۱۵:۰۹
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۲۳:۴۳:۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۲۳:۴۳:۱۶
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳:۱۸:۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳:۱۸:۳۳
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۲:۳۹:۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۲:۳۹:۰۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۱:۱۹:۵۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۱:۱۹:۵۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۲۳:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۲۳:۰۲
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۸:۱۲:۳۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۸:۱۲:۳۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۲۱:۵۱:۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۲۱:۵۱:۰۶
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۳:۴۸:۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۳:۴۸:۲۱
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي فروش بخشي از سهام شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۱:۳۸:۳۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۱:۴۶:۵۰
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي نتيجه مزايده فروش تعداد۱۲ دستگاه آپارتمان(با مالکيت شش دانگ) از مجتمع مسکوني واقع در نياوران (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۶:۴۳:۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۷:۳۳:۰۱
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي نتيجه مزايده فروش سه دستگاه واحد اداراي(شش دانگ) و يک دستگاه واحد تجاري(سه دانگ مشاع) و همچنين سهام شرکت مديريت توسعه نگاه پويا (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۴۶:۵۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۸:۵۹:۰۰
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي افشای اطلاعات با اهمیت ن-۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۱:۱۷:۳۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۱:۲۶:۳۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۹:۰۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۹:۰۷:۳۰
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي توضيحات شرکت در خصوص پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۰۹:۱۱:۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۰۹:۱۱:۲۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي افشای اطلاعات با اهمیت ن-۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۰:۵۸:۳۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۱:۰۵:۰۱
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۴:۵۳:۳۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۴:۵۳:۳۶
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۲۳:۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۲۳:۲۰
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (شرکت مديريت توسعه نگاه پويا) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۵۲:۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۵۲:۱۳
صفحه 1 از 18 :یافته ها 352

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813