نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي نتيجه مزايده فروش تعداد۱۲ دستگاه آپارتمان(با مالکيت شش دانگ) از مجتمع مسکوني واقع در نياوران (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۶:۴۳:۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۷:۳۳:۰۱
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي نتيجه مزايده فروش سه دستگاه واحد اداراي(شش دانگ) و يک دستگاه واحد تجاري(سه دانگ مشاع) و همچنين سهام شرکت مديريت توسعه نگاه پويا (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۴۶:۵۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۸:۵۹:۰۰
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي افشای اطلاعات با اهمیت ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۱:۱۷:۳۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۱:۲۶:۳۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۹:۰۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۹:۰۷:۳۰
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي توضيحات شرکت در خصوص پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۰۹:۱۱:۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۰۹:۱۱:۲۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي افشای اطلاعات با اهمیت ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۰:۵۸:۳۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۱:۰۵:۰۱
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۴:۵۳:۳۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۴:۵۳:۳۶
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۲۳:۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۹:۲۳:۲۰
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (شرکت مديريت توسعه نگاه پويا) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۵۲:۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۸:۵۲:۱۳
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۶:۱۱:۴۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۶:۱۱:۴۱
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۹:۱۷:۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۸:۲۸:۴۱
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۲۲:۲۸:۴۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۲۲:۲۸:۴۶
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کار آفرينان سبز خليج فارس) ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۲۱:۳۴:۴۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۲۱:۳۴:۴۹
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت توسعه نگاه پويا) ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۲۱:۰۴:۴۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۲۱:۰۴:۴۶
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۱:۳۶:۳۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۱:۳۶:۳۲
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۲۰:۰۰:۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۲۰:۰۰:۲۸
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۰۰:۰۴:۰۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۰۰:۰۴:۰۸
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (شرکت کار آفرينان سبز خليج فارس) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۳:۱۷:۲۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۳:۱۷:۲۲
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (شرکت مديريت توسعه نگاه پويا) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۳:۱۵:۰۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۲۳:۱۵:۰۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي افشای اطلاعات با اهمیت ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۹:۵۴:۴۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۰۸:۴۵:۴۷
صفحه 1 از 18 :یافته ها 341

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813