نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۲۱:۰۲:۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۲۱:۰۲:۲۴
هاي وب داده گستر عصر نوين شفاف سازي در خصوص آخرين وضعيت شرکت (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۰:۰۷:۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۰:۰۷:۰۹
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۲۰:۵۲:۱۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۲۰:۵۲:۱۶
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۹:۰۹:۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۹:۰۹:۳۴
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۲۳:۱۱:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۲۳:۱۱:۳۰
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۲۳:۰۲:۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۲۳:۰۲:۵۶
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۰:۳۳:۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۰:۳۳:۱۲
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۲۱:۱۸:۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۲۱:۱۸:۱۲
هاي وب داده گستر عصر نوين توضيحات شرکت در خصوص ارزش گذاري شرکت هاي گروه پارسان لين و گزارش هاي مربوطه (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۹:۲۴:۵۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۹:۲۴:۵۷
هاي وب داده گستر عصر نوين توضيحات شرکت در خصوص شرکت هاي سرمايه پذير،دلايل تعديل پيش بيني سال ۹۶،پروانه FWA، اثرات مالي اعلام تعرفه هاي اينترنت غيرحجمي،برون سپاري عمليات پشتيباني و قراردادهاي USO (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۶:۰۰:۵۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۶:۰۰:۵۶
هاي وب داده گستر عصر نوين توضيحات شرکت در خصوص برنامه خريد سهام شرکت هاي گروه پارسان لين و اثرات مالي آن (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۶:۰۰:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۶:۰۰:۳۰
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۹:۳۲:۵۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۹:۳۲:۵۹
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۰۹:۲۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۷:۰۹:۲۴
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۵۶:۳۵ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۰:۵۶:۳۵
هاي وب داده گستر عصر نوين مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۸:۴۸:۴۷ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۸:۴۸:۴۷
هاي وب داده گستر عصر نوين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۷:۴۱:۴۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۷:۴۱:۴۳
هاي وب داده گستر عصر نوين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۰۱:۰۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۶:۰۱:۰۴
هاي وب داده گستر عصر نوين توضيحات شرکت در خصوص اخبار منتشر شده (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۰۹:۴۲:۱۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۰۹:۴۲:۱۸
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۹:۲۸:۵۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۹:۲۸:۵۵
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۲:۱۹:۵۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰۲:۱۹:۵۱
صفحه 1 از 3 :یافته ها 47

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720