نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
هاي وب داده گستر عصر نوين شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ن-۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۷:۵۰:۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۷:۵۰:۱۷
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۴:۱۲:۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۴:۱۲:۵۹
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۴:۱۱:۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۴:۱۱:۲۸
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۸:۳۰:۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰۸:۳۰:۲۱
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰۳:۰۸:۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰۳:۰۸:۰۴
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۹:۰۰:۵۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۹:۰۰:۵۸
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۲۱:۰۰:۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۲۱:۰۰:۰۸
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۲۰:۲۰:۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۲۰:۲۰:۲۷
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰۰:۳۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰۰:۳۵:۰۳
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۴۱:۵۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۴۱:۵۳
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۳۷:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۳۷:۵۰
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۳۲:۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۳۲:۵۷
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۲۸:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۲۸:۱۰
هاي وب داده گستر عصر نوين تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲۰:۴۰:۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲۰:۴۰:۳۸
هاي وب داده گستر عصر نوين تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲۰:۲۳:۵۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲۰:۲۳:۵۸
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۲۱:۲۶:۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۲۱:۲۶:۲۴
هاي وب داده گستر عصر نوين خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۷:۲۹:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۷:۲۹:۰۳
هاي وب داده گستر عصر نوين خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۵:۵۸:۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۵:۵۸:۴۱
هاي وب داده گستر عصر نوين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۴:۴۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۴:۴۸:۰۰
هاي وب داده گستر عصر نوين شفاف سازی در خصوص آخرین وضعیت شرکت (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳:۱۶:۲۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳:۱۶:۲۶
صفحه 1 از 5 :یافته ها 85

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720