نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۲۰:۲۰:۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۲۰:۲۰:۲۷
هاي وب داده گستر عصر نوين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰۰:۳۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰۰:۳۵:۰۳
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۴۱:۵۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۴۱:۵۳
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۳۷:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۳۷:۵۰
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۳۲:۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۳۲:۵۷
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۲۸:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۶:۲۸:۱۰
هاي وب داده گستر عصر نوين تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲۰:۴۰:۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲۰:۴۰:۳۸
هاي وب داده گستر عصر نوين تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲۰:۲۳:۵۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲۰:۲۳:۵۸
هاي وب داده گستر عصر نوين افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۲۱:۲۶:۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۲۱:۲۶:۲۴
هاي وب داده گستر عصر نوين خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۷:۲۹:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۷:۲۹:۰۳
هاي وب داده گستر عصر نوين خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۵:۵۸:۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۵:۵۸:۴۱
هاي وب داده گستر عصر نوين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۴:۴۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۴:۴۸:۰۰
هاي وب داده گستر عصر نوين شفاف سازي در خصوص آخرين وضعيت شرکت (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳:۱۶:۲۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳:۱۶:۲۶
هاي وب داده گستر عصر نوين شفاف سازي در خصوص آخرين وضعيت شرکت (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۵۴:۴۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۵۴:۴۳
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۲۹:۵۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۲۹:۵۵
هاي وب داده گستر عصر نوين گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۲۲:۰۰:۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۲۲:۰۰:۱۶
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۲۱:۴۸:۴۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۲۱:۴۸:۴۸
هاي وب داده گستر عصر نوين صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاورميانه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۳۶:۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۳۶:۳۴
هاي وب داده گستر عصر نوين آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳:۰۰:۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳:۰۰:۵۶
هاي وب داده گستر عصر نوين آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۲:۵۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۲:۵۳:۴۰
صفحه 1 از 4 :یافته ها 78

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720