نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۸:۲۰:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۸:۲۰:۵۰
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۵۲:۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۵۲:۱۰
فرابورس فرابورس ايران تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳:۳۰:۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳:۳۰:۰۵
فرابورس فرابورس ايران آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳:۲۳:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳:۲۳:۲۸
فرابورس فرابورس ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳:۱۶:۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳:۱۶:۰۵
فرابورس فرابورس ايران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۱:۰۶:۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۱:۰۶:۱۶
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۷:۱۳:۵۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۷:۱۳:۵۳
فرابورس فرابورس ايران خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۲:۵۲:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۲:۵۲:۵۴
فرابورس فرابورس ايران گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۱:۳۴:۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۱:۳۴:۵۶
فرابورس فرابورس ايران آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۸:۳۵:۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۸:۳۵:۰۸
فرابورس فرابورس ايران آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۸:۳۴:۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۸:۳۴:۰۲
فرابورس فرابورس ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۰۹:۳۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۸:۲۶:۴۰
فرابورس فرابورس ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۵:۵۴:۰۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۵:۵۴:۰۶
فرابورس فرابورس ايران گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۵:۳۳:۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۵:۳۳:۳۶
فرابورس فرابورس ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۶:۰۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۶:۰۱:۳۸
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۵:۴۶:۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۵:۴۶:۰۵
فرابورس فرابورس ايران اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۶:۵۸:۱۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۶:۵۸:۱۷
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۲۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۲۹:۰۵
فرابورس فرابورس ايران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۶:۱۲:۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۶:۱۲:۱۹
فرابورس فرابورس ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۷:۳۳:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۷:۳۳:۴۶
صفحه 1 از 11 :یافته ها 201

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720