نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۳۹:۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۳۹:۱۱
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۲۷:۴۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۲۷:۴۰
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۲۲:۴۰:۵۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۲۲:۴۰:۵۹
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۱:۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۱:۰۹:۰۰
فرابورس فرابورس ايران توضيحات شرکت در خصوص اثرات ابلاغيه تغيير نرخ کارمزدها بر پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۵۴:۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۵۴:۰۲
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۱:۵۱:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۱:۵۱:۲۹
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۱:۲۹:۵۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۱:۲۹:۵۲
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۱۶:۳۵ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۱۶:۳۵
فرابورس فرابورس ايران افشای اطلاعات با اهمیت ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۰۹:۵۱:۵۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۱:۵۴:۵۷
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۸:۵۳:۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۸:۵۳:۱۳
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۴۹:۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۴۹:۲۲
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۵:۴۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۵:۴۷:۰۰
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۹:۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۹:۲۸
فرابورس فرابورس ايران آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱(به پيوست) (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۰:۵۵:۵۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۹:۰۷:۱۹
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳:۰۱:۴۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳:۰۱:۴۸
فرابورس فرابورس ايران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۱:۴۳:۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۱:۴۳:۳۱
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۲:۱۸:۰۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۲:۱۸:۰۵
فرابورس فرابورس ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۱:۵۹:۱۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ ۱۱:۵۹:۱۲
فرابورس فرابورس ايران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۹:۰۰:۳۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۹:۰۰:۳۲
فرابورس فرابورس ايران گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۲:۳۹:۴۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۲:۳۹:۴۳
صفحه 1 از 9 :یافته ها 171

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813