نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۲:۳۹:۲۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۲:۳۹:۲۲
فرابورس فرابورس ايران توضيحات شرکت در خصوص روند معاملات سهام و آخرين وضعيت عملکرد شرکت (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۰۸:۵۷:۲۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۰۸:۵۷:۲۸
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۲۹:۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۲۹:۲۳
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۳۷:۰۸ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۳۷:۰۸
فرابورس فرابورس ايران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۷:۱۸:۴۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۷:۱۸:۴۶
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۳۹:۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۳۹:۱۱
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۲۷:۴۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۲۷:۴۰
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۲۲:۴۰:۵۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۲۲:۴۰:۵۹
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۱:۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۱:۰۹:۰۰
فرابورس فرابورس ايران توضيحات شرکت در خصوص اثرات ابلاغيه تغيير نرخ کارمزدها بر پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۵۴:۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۵۴:۰۲
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۱:۵۱:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۱:۵۱:۲۹
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۱:۲۹:۵۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۱:۲۹:۵۲
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۱۶:۳۵ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۱۶:۳۵
فرابورس فرابورس ايران افشای اطلاعات با اهمیت ن-۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۰۹:۵۱:۵۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۱:۵۴:۵۷
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۸:۵۳:۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۸:۵۳:۱۳
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۴۹:۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۴۹:۲۲
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۵:۴۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۵:۴۷:۰۰
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۹:۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۹:۲۸
فرابورس فرابورس ايران آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱(به پيوست) (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۰:۵۵:۵۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۹:۰۷:۱۹
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳:۰۱:۴۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳:۰۱:۴۸
صفحه 1 از 9 :یافته ها 176

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813