نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
فرابورس فرابورس ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۷:۳۳:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۷:۳۳:۴۶
فرابورس فرابورس ايران اطلاعيه دعوت به ثبتنام سهامداران حقيقي نامزد تصدي عضويت در هيئت مديره (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۳:۵۸:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۳:۵۸:۴۳
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۲۰:۰۴:۵۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۲۰:۰۴:۵۵
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۹:۴۲:۰۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۹:۴۲:۰۳
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۶:۲۴:۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۶:۲۴:۲۳
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۲۱:۱۲:۰۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۲۱:۱۲:۰۴
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۲:۳۹:۲۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۲:۳۹:۲۲
فرابورس فرابورس ايران توضيحات شرکت در خصوص روند معاملات سهام و آخرين وضعيت عملکرد شرکت (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۰۸:۵۷:۲۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۰۸:۵۷:۲۸
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۲۹:۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۲۹:۲۳
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۳۷:۰۸ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۳۷:۰۸
فرابورس فرابورس ايران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۷:۱۸:۴۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۷:۱۸:۴۶
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۳۹:۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۳۹:۱۱
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۲۷:۴۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۲:۲۷:۴۰
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۲۲:۴۰:۵۹ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۲۲:۴۰:۵۹
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۱:۰۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۱:۰۹:۰۰
فرابورس فرابورس ايران توضيحات شرکت در خصوص اثرات ابلاغيه تغيير نرخ کارمزدها بر پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۸:۵۴:۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۵۴:۰۲
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۱:۵۱:۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۱:۵۱:۲۹
فرابورس فرابورس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۱:۲۹:۵۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۲۱:۲۹:۵۲
فرابورس فرابورس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۱۶:۳۵ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۴:۱۶:۳۵
فرابورس فرابورس ايران افشای اطلاعات با اهمیت ن-۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۰۹:۵۱:۵۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۱:۵۴:۵۷
صفحه 1 از 10 :یافته ها 182

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720