نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۷:۱۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۷:۱۵
شپترو پتروشيمي آبادان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۰:۱۲:۳۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۰:۱۲:۳۹
شپترو پتروشيمي آبادان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۲:۴۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۲:۴۷:۵۲
شپترو پتروشيمي آبادان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۲۵:۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۲۵:۱۶
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۱:۱۹:۳۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۱:۱۹:۳۴
شپترو پتروشيمي آبادان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۶:۰۶:۴۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۶:۰۶:۴۸
شپترو پتروشيمي آبادان شفاف سازی در خصوص شایعه منتشر شده ن-۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۰:۴۷:۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۰:۴۷:۱۶
شپترو پتروشيمي آبادان راه اندازي پورتال جامع سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۶:۰۵:۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۰۸:۳۹:۵۷
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۷:۳۷:۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۷:۳۷:۰۶
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۷:۱۷:۱۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۱۷:۱۷:۱۷
شپترو پتروشيمي آبادان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۵۵:۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۱:۵۵:۰۶
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۶:۵۴:۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۶:۵۴:۰۱
شپترو پتروشيمي آبادان اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۵:۰۵:۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۵:۰۵:۱۵
شپترو پتروشيمي آبادان پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ۱۱:۱۳:۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ۱۱:۱۳:۵۶
شپترو پتروشيمي آبادان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۵:۰۷:۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۵:۰۷:۱۶
شپترو پتروشيمي آبادان اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۲۷:۰۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۲۷:۰۴
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۵:۳۱:۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۵:۳۱:۱۰
شپترو پتروشيمي آبادان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۳۹:۱۸ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۳۹:۱۸
شپترو پتروشيمي آبادان اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۰:۵۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۳:۰۰:۵۸
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۷:۲۱:۴۷ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۷:۲۱:۴۷
صفحه 1 از 14 :یافته ها 268

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720