نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شپترو پتروشيمي آبادان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳:۳۵:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳:۳۵:۵۰
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۲:۲۹:۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۲:۲۹:۲۴
شپترو پتروشيمي آبادان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۱:۰۴:۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۱:۰۴:۵۰
شپترو پتروشيمي آبادان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۲:۵۵:۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۲:۵۵:۰۶
شپترو پتروشيمي آبادان افشای اطلاعات بااهمیت - (اعلام وقوع حوادث غير مترقبه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۸:۴۶:۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۸:۴۶:۱۴
شپترو پتروشيمي آبادان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۱:۳۸:۵۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۱:۳۸:۵۵
شپترو پتروشيمي آبادان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۱:۳۶:۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۱:۳۶:۳۱
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۸:۰۰:۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۸:۰۰:۱۱
شپترو پتروشيمي آبادان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۷:۲۰:۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۷:۲۰:۳۹
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱۱:۲۷:۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱۱:۲۷:۳۲
شپترو پتروشيمي آبادان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۷:۳۷:۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۷:۳۷:۳۲
شپترو پتروشيمي آبادان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۵۵:۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۷:۳۵:۲۵
شپترو پتروشيمي آبادان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت کشت وصنعت سبز پاسارگاد(سهامي خاص)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۷:۳۱:۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۷:۳۱:۰۵
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۲:۵۴:۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۲:۵۴:۰۹
شپترو پتروشيمي آبادان افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۷:۲۴:۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۷:۲۴:۲۵
شپترو پتروشيمي آبادان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۶:۰۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۶:۰۴:۰۰
شپترو پتروشيمي آبادان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۷:۱۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۷:۱۵
شپترو پتروشيمي آبادان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۰:۱۲:۳۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۰:۱۲:۳۹
شپترو پتروشيمي آبادان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۲:۴۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۲:۴۷:۵۲
شپترو پتروشيمي آبادان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۲۵:۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۲۵:۱۶
صفحه 1 از 15 :یافته ها 284

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720