نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۶:۱۴:۳۹ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۶:۱۴:۳۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران توضيحات تکميلي در خصوص پيش بيني تعديل شده سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۲۰:۴۸:۰۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۲۰:۴۸:۰۸
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۵:۲۴:۳۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۵:۲۴:۳۵
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۵:۲۴:۲۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۵:۲۴:۲۴
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۵:۲۳:۰۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۵:۲۳:۰۸
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۵:۰۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۵:۰۳:۳۰
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۷:۵۱:۰۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۷:۵۱:۰۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۵:۱۲:۴۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۵:۱۲:۴۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۳:۵۰:۱۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۳:۵۰:۱۷
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۲:۴۷:۲۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۲:۴۷:۲۲
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران توضيحات تکميلي در خصوص اطلاعات صورتهاي مالي ميان دوره اي ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۴:۱۳:۲۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۹:۲۱:۴۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۴:۱۵:۱۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۴:۱۵:۱۲
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۴:۲۶:۴۲ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۴:۲۶:۴۲
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۰۹:۱۳:۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۰۹:۱۳:۴۲
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۶:۴۸:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۶:۴۸:۰۰
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۶:۳۳:۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۱۶:۳۳:۳۲
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران آگهي ثبتي صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۱:۰۹:۳۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۱۷:۰۰:۴۱
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۰۹:۳۱:۳۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۰۹:۳۱:۳۳
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۴:۳۴:۵۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۴:۳۴:۵۳
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۴:۳۲:۳۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۴:۳۲:۳۶
صفحه 1 از 9 :یافته ها 173

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813