نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۵:۳۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۵:۳۹:۲۸
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳:۳۷:۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳:۳۷:۳۵
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۲۴:۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۲۴:۴۶
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج برگزاري مزايده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۴:۲۹:۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۴:۲۹:۵۶
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۵۹:۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۴:۵۹:۵۷
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۰۸:۴۳:۰۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۰۸:۴۳:۰۶
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۰:۴۱:۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۰:۴۱:۲۶
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۵:۱۱:۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۵:۱۱:۱۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۰۲:۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۰۲:۲۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۶:۴۴:۴۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۶:۴۴:۴۷
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۴:۳۳:۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۴:۳۳:۱۱
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران توضيحات تکميلي در خصوص اطلاعات و صورتهاي مالي۶ ماهه منتهي بتاريخ ۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۸:۲۹:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۸:۲۹:۴۶
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۲۱:۱۷:۳۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۲۱:۱۷:۳۴
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۹:۵۱:۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۹:۵۱:۱۷
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۲:۰۹:۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۲:۰۹:۳۱
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران آگهي ثبتي صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۰:۲۵:۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۸:۵۴:۳۳
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۵:۰۴:۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۵:۰۴:۳۱
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۹:۰۴:۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۹:۰۴:۴۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۱:۱۷:۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۱:۱۷:۱۴
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۲۶:۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۲۶:۲۸
صفحه 1 از 11 :یافته ها 215

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720