نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران توضيحات شرکت در مورد صورتهاي مالي حسابرسي نشده ۱۲ ماهه منتهي به ۳۱/۰۶/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۰:۲۱:۱۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۰:۲۱:۱۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۶:۲۵:۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۶:۲۵:۰۷
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۱:۴۳:۳۸ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۱:۴۳:۳۸
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۳:۲۰:۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۳:۲۰:۰۳
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۵:۵۵:۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۵:۵۵:۱۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۳۳:۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۵:۳۳:۱۳
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۵:۱۰:۴۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۵:۱۰:۴۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۴:۲۵:۴۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۴:۲۵:۴۳
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۵:۲۸:۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۵:۲۸:۰۷
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران توضيحات شرکت در خصوص پيش بيني سال مالي ۹۷ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۱۶:۳۷:۳۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۱۶:۳۷:۳۷
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۳:۴۸:۱۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۳:۴۸:۱۸
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۶:۱۴:۳۹ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۶:۱۴:۳۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران توضيحات تکميلي در خصوص پيش بيني تعديل شده سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۲۰:۴۸:۰۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۲۰:۴۸:۰۸
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۵:۲۴:۳۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۵:۲۴:۳۵
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۵:۲۴:۲۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۵:۲۴:۲۴
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۵:۲۳:۰۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۵:۲۳:۰۸
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۵:۰۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۵:۰۳:۳۰
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۷:۵۱:۰۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۷:۵۱:۰۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۵:۱۲:۴۹ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۵:۱۲:۴۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۳:۵۰:۱۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۳:۵۰:۱۷
صفحه 1 از 10 :یافته ها 184

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813