نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۲۱:۱۷:۳۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۲۱:۱۷:۳۴
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۹:۵۱:۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۹:۵۱:۱۷
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۲:۰۹:۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۲:۰۹:۳۱
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران آگهي ثبتي صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۰:۲۵:۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۸:۵۴:۳۳
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۵:۰۴:۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۵:۰۴:۳۱
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳، ف ب-۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۹:۰۴:۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۹:۰۴:۴۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۱:۱۷:۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۱:۱۷:۱۴
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۲۶:۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۲۶:۲۸
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۶:۰۷:۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۶:۰۷:۱۵
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران توضيحات شرکت در خصوص عملکرد سال مالي ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۲:۵۱:۴۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۲:۵۱:۴۰
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران اعلام مشخصات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۸:۲۱:۴۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۵:۳۴:۵۵
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۲:۰۴:۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۲:۰۴:۱۹
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۸:۲۱:۵۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۸:۲۱:۵۴
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۸:۲۱:۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۸:۲۱:۵۰
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳:۳۸:۴۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳:۳۸:۴۸
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۰:۲۶:۰۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۰:۲۶:۰۳
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۴۳:۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۴۳:۲۰
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ن-۵۸ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۵:۴۱:۰۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۵:۴۱:۰۳
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۷:۳۶:۴۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۷:۳۶:۴۳
ثتران سرمايه گذاري مسکن تهران توضيحات شرکت در مورد صورتهاي مالي حسابرسي نشده ۱۲ ماهه منتهي به ۳۱/۰۶/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۰:۲۱:۱۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۰:۲۱:۱۹
صفحه 1 از 11 :یافته ها 203

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961205

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813