نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۰:۵۴:۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۰:۵۴:۱۲
آ س پ آ.س.پ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۰۸:۱۷:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۰۸:۱۷:۰۷
آ س پ آ.س.پ ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۲۵:۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۲۵:۲۰
آ س پ آ.س.پ شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۸:۳۷:۳۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۸:۳۷:۳۵
آ س پ آ.س.پ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۱۰:۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۱۰:۱۸
آ س پ آ.س.پ شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۴:۰۰:۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۴:۰۰:۲۷
آ س پ آ.س.پ افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۰۸:۲۶:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۰۸:۲۶:۱۰
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۰۹:۵۹:۵۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۰۹:۵۹:۵۲
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۳:۱۵:۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۳:۱۵:۰۸
آ س پ آ.س.پ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۷:۴۶:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۷:۴۶:۳۷
آ س پ آ.س.پ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۰:۲۵:۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۰:۲۵:۰۸
آ س پ آ.س.پ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۳۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۳۷:۵۲
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۱:۰۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۱:۰۷:۰۰
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۴:۲۳:۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۴:۲۳:۳۶
آ س پ آ.س.پ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۲۲:۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۲۲:۰۷
آ س پ آ.س.پ اطلاعیه در خصوص پورتال سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۰:۰۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۱۰:۰۰:۱۶
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۶:۳۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۶:۳۱:۴۳
آ س پ آ.س.پ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۳:۴۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۳:۴۳:۰۰
آ س پ آ.س.پ آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۴:۳۸:۴۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۲:۴۸:۴۷
آ س پ آ.س.پ اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۷:۱۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۷:۱۹:۲۸
صفحه 1 از 12 :یافته ها 221

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720