نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
آ س پ آ.س.پ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۴:۴۸:۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۴:۴۸:۰۸
آ س پ آ.س.پ پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۵:۲۸:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۵:۲۸:۰۲
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۲۰:۲۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۲۰:۲۲
آ س پ آ.س.پ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۶:۰۶:۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۶:۰۶:۱۷
آ س پ آ.س.پ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۴:۱۳:۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۴:۱۳:۱۴
آ س پ آ.س.پ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۷:۵۳:۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۷:۵۳:۲۴
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۲:۱۶:۱۸ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۲:۱۶:۱۸
آ س پ آ.س.پ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۴:۵۹:۳۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۴:۵۹:۳۲
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۱:۲۰:۵۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۱:۲۰:۵۴
آ س پ آ.س.پ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۱:۱۸:۳۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۱:۱۸:۳۳
آ س پ آ.س.پ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۱:۱۵:۲۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۱:۱۵:۲۶
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۷:۵۰:۲۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۷:۵۰:۲۱
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۷:۴۶:۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۷:۴۶:۱۷
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۷:۴۲:۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۷:۴۲:۰۸
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۷:۲۵:۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۷:۲۵:۱۷
آ س پ آ.س.پ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۶:۵۹:۰۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۶:۵۹:۰۵
آ س پ آ.س.پ مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۷:۰۲:۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۷:۰۲:۱۶
آ س پ آ.س.پ پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۵:۴۶:۳۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۵:۴۶:۳۶
آ س پ آ.س.پ گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۷:۴۵:۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۷:۴۵:۱۰
آ س پ آ.س.پ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۷:۲۰:۰۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۷:۲۰:۰۵
صفحه 1 از 10 :یافته ها 193

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813