نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۳:۱۵:۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۳:۱۵:۰۸
آ س پ آ.س.پ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۷:۴۶:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۷:۴۶:۳۷
آ س پ آ.س.پ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۰:۲۵:۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۰:۲۵:۰۸
آ س پ آ.س.پ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۳۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۳۷:۵۲
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۱:۰۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۱:۰۷:۰۰
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۴:۲۳:۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۴:۲۳:۳۶
آ س پ آ.س.پ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۲۲:۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۲۲:۰۷
آ س پ آ.س.پ اطلاعيه در خصوص پورتال سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۰:۰۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۱۰:۰۰:۱۶
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۶:۳۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۶:۳۱:۴۳
آ س پ آ.س.پ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۳:۴۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۳:۴۳:۰۰
آ س پ آ.س.پ آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۴:۳۸:۴۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۲:۴۸:۴۷
آ س پ آ.س.پ اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۷:۱۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۷:۱۹:۲۸
آ س پ آ.س.پ افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۷:۱۴:۲۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۷:۱۴:۲۷
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۱:۱۶:۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۱:۱۶:۲۳
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۵۶:۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۵۶:۲۰
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۵۴:۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۵۴:۲۸
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۱۳:۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۱۳:۵۲
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۴:۴۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۴:۴۰
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۳:۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۳:۱۲
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵:۳۸:۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵:۳۸:۱۰
صفحه 1 از 11 :یافته ها 213

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720