نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۴:۲۳:۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۴:۲۳:۳۶
آ س پ آ.س.پ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۲۲:۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۶:۲۲:۰۷
آ س پ آ.س.پ اطلاعيه در خصوص پورتال سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۰:۰۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۱۰:۰۰:۱۶
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۶:۳۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۶:۳۱:۴۳
آ س پ آ.س.پ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۳:۴۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۳:۴۳:۰۰
آ س پ آ.س.پ آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۴:۳۸:۴۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۲:۴۸:۴۷
آ س پ آ.س.پ اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۷:۱۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۷:۱۹:۲۸
آ س پ آ.س.پ افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۷:۱۴:۲۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۷:۱۴:۲۷
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۱:۱۶:۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۱:۱۶:۲۳
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۵۶:۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۵۶:۲۰
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۵۴:۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۵۴:۲۸
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۱۳:۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۱۳:۵۲
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۴:۴۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۴:۴۰
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۳:۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۳:۱۲
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵:۳۸:۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵:۳۸:۱۰
آ س پ آ.س.پ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۴:۴۸:۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۴:۴۸:۰۸
آ س پ آ.س.پ پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۵:۲۸:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۵:۲۸:۰۲
آ س پ آ.س.پ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۲۰:۲۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۲۰:۲۲
آ س پ آ.س.پ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۶:۰۶:۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۶:۰۶:۱۷
آ س پ آ.س.پ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۴:۱۳:۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۴:۱۳:۱۴
صفحه 1 از 11 :یافته ها 208

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720