نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ونفت سرمايه گذاري صنعت نفت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۳۳:۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۳۳:۰۱
بجهرم توسعه مولد نيروگاهي جهرم اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۲۵:۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۲۵:۵۰
خودرو ايران خودرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۲۴:۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۲۴:۴۵
بپاس بيمه پاسارگاد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۲۱:۴۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۲۱:۴۷
شاوان پالايش نفت لاوان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۱۹:۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۱۹:۰۱
وخاور بانک خاورميانه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۱۱:۴۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۱۱:۴۹
وهور مديريت انرژي اميد تابان هور گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۰۸:۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۰۸:۱۶
توزيع داروپخش توزيع داروپخش مشمول اصل ۴۴ - معرفی با تغییر ترکیب هیات مدیره سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۵۳:۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۵۳:۵۴
گنجينه رفاه سهام صندوق سرمايه گذاري گنجينه رفاه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۵۳:۵۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۵۳:۵۵
برانسفو ترانسفورماتور توزيع زنگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۴۶:۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۴۶:۱۰
کپشير پشم شيشه ايران مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۴۵:۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۴۵:۳۴
ملت بيمه ملت گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۳۹:۳۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۳۹:۳۶
وکار بانک کار آفرين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۳۵:۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۳۵:۲۱
وملي سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۱۶:۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۱۶:۲۶
قشهد شهد(قند خوي) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۱۳:۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۱۳:۱۴
آسيا بيمه آسيا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۰۶:۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۴:۰۶:۵۰
ونيکي سرمايه گذاري ملي ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳:۴۱:۳۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳:۴۱:۳۴
ثرود سرمايه گذاري مسکن زاينده رود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳:۳۱:۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳:۳۱:۴۱
وپارس بانک پارسيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات بيمه اي امين پارسيان) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳:۱۰:۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳:۱۰:۲۶
وپارس بانک پارسيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت کارگزاري پارسيان) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳:۰۵:۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳:۰۵:۵۱
صفحه 1 از 6853 :یافته ها 137047

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813