نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
موختامين مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۹:۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۹:۵۲
سجام مجتمع سيمان غرب آسيا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۷:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۷:۰۰
مارون پتروشيمي مارون اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۶:۲۷ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۶:۲۷
معدني مس تهران مهندسي معدني نوآوران مس تهران مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۵:۳۸ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۵:۳۸
معدني مس تهران مهندسي معدني نوآوران مس تهران مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۴:۵۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۴:۵۹
موختامين مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۳:۴۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۳:۴۴
معدني مس تهران مهندسي معدني نوآوران مس تهران مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۲:۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۲:۲۰
ثباغ شهرسازي و خانه سازي باغميشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۲:۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۲:۱۹
سجام مجتمع سيمان غرب آسيا زمانبندی پرداخت سود دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۱:۴۵ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۱:۴۵
معدني مس تهران مهندسي معدني نوآوران مس تهران مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۱:۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۱:۳۳
معدني مس تهران مهندسي معدني نوآوران مس تهران مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۰:۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۴۰:۵۲
واعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۳۸:۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۳۸:۵۶
معدني مس تهران مهندسي معدني نوآوران مس تهران مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۳۴:۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۳۴:۲۹
ددام داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۳۱:۴۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۳۱:۴۰
خمحور توليد محور خودرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۲۶:۵۸ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۲۶:۵۸
شمرواريد شرکت پتروشيمي مرواريد مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۰۹:۴۲ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۰۹:۴۲
موختامين مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مشمول اصل ۴۴ - اساسنامه شرکت ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۰۵:۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۰۵:۲۴
موختامين مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۰۴:۴۲ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۰۴:۴۲
موختامين مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات شرکت و مديران سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۰۴:۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۰۴:۳۳
موختامين مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۰۴:۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳:۰۴:۱۹
صفحه 1 از 6809 :یافته ها 136167

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813