نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
بموتو موتوژن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۲۰:۴۴:۱۱ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۲۰:۴۴:۱۱
سخواف سيمان مجد خواف صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۲۰:۳۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۲۰:۳۴:۳۰
ثالوند سرمايه گذاري مسکن الوند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۷:۲۱:۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۷:۲۱:۲۸
لازما کارخانه هاي صنعتي آزمايش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۶:۵۵:۴۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۶:۵۵:۴۰
غشاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۶:۵۳:۰۵ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۶:۵۳:۰۵
غگل گلوکوزان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۶:۱۲:۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۶:۱۲:۰۸
تليسه دامداري تليسه نمونه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۵:۵۲:۴۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۵:۵۲:۴۳
ثرود سرمايه گذاري مسکن زاينده رود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۵:۴۳:۵۹ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۵:۴۳:۵۹
غکولاک کولاک شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۵:۰۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۵:۰۲:۴۶
غپاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳:۳۳:۵۱ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳:۳۳:۵۱
ثفارس عمران و توسعه فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳:۳۱:۳۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳:۳۱:۳۳
ثفارس عمران و توسعه فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳:۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳:۲۳:۰۰
وحکمت بيمه حکمت صبا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۲:۴۵:۲۹
غپاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۱:۴۰:۱۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۱:۴۰:۱۳
غپاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۱:۳۰:۵۱ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۱:۳۰:۵۱
وبوشهر سرمايه گذاري استان بوشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۰:۴۰:۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۰:۴۰:۲۳
ثنوسا نوسازي و ساختمان تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۰۰:۰۱:۰۱ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۰۰:۰۱:۰۱
ثپرديس سرمايه گذاري مسکن پرديس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۳:۵۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۳:۵۰:۳۳
ساينا صنايع بهداشتي ساينا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۵۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۵۷:۰۰
قهکمت قند هکمتان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۵۵:۴۹ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۲۲:۵۵:۴۹
صفحه 1 از 7017 :یافته ها 140324

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961205

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813