نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سيستم همکاران سيستم گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۹:۱۲:۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۹:۱۲:۰۵
ثمسکن گروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۹:۰۱:۲۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۹:۰۱:۲۶
سهگمت سيمان هگمتان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۹:۰۰:۴۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۹:۰۰:۴۰
خبازرس بازرسي مهندسي و صنعتي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۵۰:۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۵۰:۲۹
ديران ايران دارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۳۰:۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۳۰:۰۹
سينا بازار صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بانک سينا صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۲۹:۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۲۹:۰۵
هرمز فولاد هرمزگان جنوب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۲۵:۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۲۵:۱۹
وسپه سرمايه گذاري سپه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۲۲:۵۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۲۲:۵۸
خبهمن گروه بهمن مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۱۶:۴۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۱۶:۴۸
خبهمن گروه بهمن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۹:۵۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۹:۵۹
بترانس ايران ترانسفو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۷
کاما باما افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۳۶:۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۳۶:۱۱
بزرگ کاردان سهام صندوق سرمايه گذاري سهام بزرگ کاردان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۲۸:۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۲۸:۰۷
تدبير بازار صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۱۸:۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۱۸:۵۲
مارون پتروشيمي مارون گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۱۴:۴۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۱۴:۴۷
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۱۰:۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۱۰:۲۰
داسوه داروسازي اسوه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۰۷:۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۰۷:۴۳
کسرا سراميک هاي صنعتي اردکان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۰۳:۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۷:۰۳:۵۶
شگل گلتاش تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۶:۵۹:۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۶:۵۹:۲۰
رکيش کارت اعتباري ايران کيش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۶:۵۶:۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۶:۵۶:۱۲
صفحه 1 از 6855 :یافته ها 137082

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813