نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
شبصير توليدات پتروشيمي قائد بصير آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۹:۳۴:۴۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۹:۳۴:۴۸
شبصير توليدات پتروشيمي قائد بصير گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۹:۲۵:۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۹:۲۵:۱۰
خشرق الکتريک خودرو شرق معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۸:۵۱:۴۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۸:۵۱:۴۷
فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کیمیا بندر امام) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۸:۲۱:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۸:۲۱:۵۳
شبصير توليدات پتروشيمي قائد بصير تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۶:۳۵:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۶:۳۵:۲۷
واعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۶:۲۷:۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۶:۲۷:۱۴
زدشت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۶:۱۴:۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۶:۱۴:۵۴
سمايه بانک سرمايه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۶:۱۴:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۶:۱۴:۳۷
سمايه بانک سرمايه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۶:۱۴:۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۶:۱۴:۱۳
غبهار کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۵:۵۳:۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۵:۵۳:۰۲
غبهار کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۵:۵۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۵:۵۱:۳۸
زدشت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره آگهی ثبت افزایش سرمایه (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۴:۱۱:۴۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۴:۱۱:۴۹
قثابت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۲۲:۳۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۲۲:۳۹
وسکاب سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان (صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۱۴:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۱۴:۳۷
دنيا سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه دنيا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۰۶:۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۰۶:۰۶
افق ملت صندوق سرمايه گذاري افق ملت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۰۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۰۵:۰۰
کهرام توليدي گرانيت بهسرام اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۲:۵۷:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۲:۵۷:۰۷
دشيري شيرين دارو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۲:۵۰:۴۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۲:۵۰:۴۲
کلوند صنايع کاشي و سراميک الوند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۲:۰۸:۴۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۲:۰۸:۴۹
قجام فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۱:۵۸:۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۱:۵۸:۰۱
صفحه 1 از 7932 :یافته ها 158622

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720