نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
شکلر نيروکلر اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۳:۳۹:۰۶ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۳:۳۹:۰۶
همراه ارتباطات سيار ايران صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (شرکت سرمايه گذاري توسعه نور دنا) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۲:۴۸:۰۸ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۲:۴۸:۰۸
قنيشا قند نيشابور اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۱:۵۹:۴۹ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۱:۵۹:۴۹
قنيشا قند نيشابور پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۱:۵۸:۵۶ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۱:۵۸:۵۶
رفاه فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۱:۲۰:۴۹ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۱:۲۰:۴۹
وهور مديريت انرژي اميد تابان هور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۵۶:۴۰ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۵۶:۴۰
ثاخت بين المللي توسعه ساختمان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۵۵:۲۹ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۵۵:۲۹
ولانا ليزينگ آريادانا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۵۵:۳۲ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۵۵:۳۲
شپديس پتروشيمي پرديس اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۴۶:۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۴۶:۰۱
ثالوند سرمايه گذاري مسکن الوند پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۴۰:۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۴۰:۲۸
کشرق صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود توضيحات شرکت در خصوص عدم نياز به تعديل پيش بيني سود سال مالي ۹۶ و آخرين وضعيت معدن زمستان يورت (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۳۲:۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۳۲:۳۱
ولغدر ليزينگ خودرو غدير پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۱۴:۲۷ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۱۴:۲۷
ثپرديس سرمايه گذاري مسکن پرديس اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۰۶:۱۶ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۰۶:۱۶
فلامي لاميران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۰۱:۴۵ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۲۰:۰۱:۴۵
وبهمن سرمايه گذاري بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري اوين) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۹:۲۷:۲۰ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۹:۲۷:۲۰
وبهمن سرمايه گذاري بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بافکار) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۹:۲۶:۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۹:۲۶:۱۱
وبهمن سرمايه گذاري بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه ساختماني بهمن (سرمايه گذاري پرنگ)) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۹:۲۴:۴۸ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۹:۲۴:۴۸
وبهمن سرمايه گذاري بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گروه صنعتي ايرانيان) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۹:۲۳:۲۶ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۹:۲۳:۲۶
وبهمن سرمايه گذاري بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت دادوستداريا) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۹:۲۰:۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۹:۲۰:۱۱
وبهمن سرمايه گذاري بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت اعتبارافرين) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۹:۱۹:۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۹:۱۹:۲۳
صفحه 1 از 6121 :یافته ها 122408

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813