نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
قثابت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۶:۴۵ ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۶:۴۵
خپارس پارس خودرو پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۸:۵۳:۱۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۸:۵۳:۱۰
خوساز محورسازان ايران خودرو خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۵:۵۷:۰۹ ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۵:۵۷:۰۹
چافست افست معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۱:۴۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۱:۴۳:۰۰
غديس شرکت پاکديس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۱:۴۰:۳۱ ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۱:۴۰:۳۱
سيلام سيمان ايلام مکاتبه درخصوص پيش بيني درامد هرسهم منتهي به سال مالي ۹۵ (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۱:۳۸:۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۱:۳۸:۲۹
شيران سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران توضيحات تکميلي شرکت در خصوص اطلاعات پيش بيني سود هر سهم (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۱:۳۵:۳۳ ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۱:۳۵:۳۳
وصندوق سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري آگهي پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۲:۱۳:۰۲ ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۱:۲۶:۲۰
ثالوند سرمايه گذاري مسکن الوند لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۰:۵۸:۰۳ ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۱۰:۵۸:۰۳
غپونه نوش پونه مشهد تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۰۹:۳۸:۴۹ ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ ۰۹:۳۸:۴۹
خپارس پارس خودرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۱۴:۲۱:۰۷ ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۱۴:۲۱:۰۷
شپاس نفت پاسارگاد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۱۲:۳۷:۵۱ ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۱۲:۳۷:۵۱
فپنتا صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۰۸:۱۳:۴۵ ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۰۸:۱۳:۴۵
غصينو صنعتي مينو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صادراتي پر سوئيس سهامي خاص) ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۰۸:۰۲:۱۶ ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۰۸:۰۲:۱۶
ولملت واسپاري ملت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۲۰:۱۱:۳۶ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۲۰:۱۱:۳۶
حپارسا توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۹:۱۴:۵۱ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۹:۱۴:۵۱
حپارسا توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۹:۰۱:۳۶ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۹:۰۱:۳۶
حپارسا توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۸:۳۰:۰۶ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۸:۳۰:۰۶
مرقام ايران ارقام گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۸:۲۶:۵۹ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۸:۲۶:۵۹
حسير ريل سير کوثر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۷:۵۴:۵۳ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۷:۵۴:۵۳
صفحه 1 از 5181 :یافته ها 103612

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد راهبری کدال : 84083226 - 84083227 - 84083249