نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
فپنتا صنعتي سپنتا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۰:۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۰:۱۳
شاملا معدني املاح ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۲۶:۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۲۶:۰۵
خرينگ رينگ سازي مشهد معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۲۵:۰۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۲۵:۰۷
وپست پست بانک ايران لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي ن-۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۱۵:۵۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۱۵:۵۳
مارون پتروشيمي مارون اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۱۳:۰۰
غسالم سالمين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۱۱:۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۱۱:۳۴
کماسه تامين ماسه ريخته گري اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۰۵:۰۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۰۵:۰۷
لسرما صنايع سرما آفرين ايران اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۰۲:۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۰۲:۳۴
کماسه تامين ماسه ريخته گري عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۰۱:۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۰۱:۰۲
لسرما صنايع سرما آفرين ايران عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۵۹:۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۵۹:۱۹
سياسوج سيمان ياسوج مشمول اصل ۴۴ - معرفی با تغییر ترکیب هیات مدیره سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۳۲:۴۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۳۲:۴۳
تبرک گروه کارخانجات صنعتي تبرک صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت اخشان اخلمد) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۳۱:۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۳۱:۳۹
ملت بازار صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ملت گزارش عملکرد مدیر صندوق ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۳۰:۵۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۳۰:۵۳
سفار سيمان فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۲۵:۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۲۵:۳۱
فجر فولاد اميرکبير کاشان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۱۷:۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۱۷:۱۵
سياسوج سيمان ياسوج مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۰۲:۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۰۲:۲۲
بمپنا توليد برق عسلويه مپنا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه) ن-۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۰۰:۴۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۹:۰۰:۴۸
فرآور فرآوري مواد معدني ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۸:۵۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۸:۵۹:۰۵
سياسوج سيمان ياسوج مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۸:۵۹:۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۸:۵۹:۰۲
زبينا کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۸:۵۰:۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰۸:۵۰:۳۱
صفحه 1 از 7505 :یافته ها 150087

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720