مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک - نماد: دبالک

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/08/10  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 110,000 میلیون ریال به‌مبلغ 140,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 30000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1395/02/04 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد