مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت ايران ياسا تاير و رابر - نماد: پاسا

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/03/24  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 40,000 میلیون ریال به‌مبلغ 60,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 20000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1391/02/11 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد