مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت پالايش نفت تبريز - نماد: شبريز

موضوع: تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/04/31 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,942,105 میلیون ریال به‌مبلغ 3,884,210 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1,942,105 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1394/08/03 لغایت تاریخ 1394/09/02  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد