مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت ايران ارقام - نماد: مرقام

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/05/18 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 150,000 میلیون ریال به‌مبلغ 250,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 50,000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 50,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1390/06/01 لغایت تاریخ 1390/07/29  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد