مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک - نماد: دبالک

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/08/10 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 110,000 میلیون ریال به‌مبلغ 140,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 30,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1394/08/23 لغایت تاریخ 1394/10/22  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0072718887تجارتزرتشت وليعصر
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد