مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک - نماد: دبالک
موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1394/08/10 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 110,000 میلیون ریال به‌مبلغ 140,000 میلیون ریال  ، تعداد 29,474,886 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 525,114 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1395/01/18 لغایت تاریخ 1395/01/28  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0072718887تجارتزرتشت وليعصر