مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت تجارت الکترونيک پارسيان - نماد: رتاپ(ذرپارس)
موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1389/09/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 206,000 میلیون ریال به‌مبلغ 506,000 میلیون ریال  ، تعداد 298,453,368 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 1,546,632 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1389/12/24 لغایت تاریخ 1390/01/24  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
00200668701005پارسيانبلوار کشاورز