icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
پتروشيمي آبادان  
سرمایه ثبت شده:
160,000
نماد:
شپترو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
441302
اطلاعات و صورت‌های مالی  12 ماهه منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1390/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام پتروشيمي آبادان

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت پترو شيمي آبادان(سهامي عام) شامل ترازنامه‌ شرکت به تاريخ 29 اسفند ماه 1390 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي فوق طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطميناني معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4-سرفصل هاي حسابها و اسناد دريافتني تجاري گروه ( يادداشت7 توضيحي ) شامل مبلغ 479ر27 ميليون ريال ( عمدتا مربوط به شرکتهاي فرعي ) ساير حسابهاي دريافتني گروه ( يادداشت 8 توضيحي ) شامل مبلغ 353ر5 ميليون ريال ( شرکت اصلي مبلغ 370ر3 ميليون ريال و شرکت فرعي توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين مبلغ 983ر1 ميليون ريال ) و سفارشات و پيش پرداختهاي گروه ( يادداشت 10 توضيحي ) شامل مبلغ 868ر4 ميليون ريال ( شرکت اصلي مبلغ 538ر4 ميليون ريال و شرکت هاي فرعي بمبلغ330 ميليون ريال ) اقلام راکد و کم گردش بوده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش به حيط وصول درنيامده و يا تسويه نشده است . مضافا مطالبات سنـواتي شرکت از شهـرداري آبادان بميزان 900ر14 ميليـون ريال بابت فروش 12250 متر مربـع زميـن بر اساس نظر کارشناس رسمي دادگستري و مبلغ 058ر22 ميليون ريال جايزه صادراتي منظور شده در حسابها جهت سنوات 1385 لغايت 1389 وصول نگرديده و ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است . مضافا بر اساس اطلاعـات و سوابــق موجـود ، مغـايرتهـاي قابل توجـهي در رابطــه با حقـوق و مزاياي کارکنــان مشمـول مقررات استخـدامي صنعت نفت با شرکت ملي صنايع پتروشيمي وصندوق بازنشستگي و پس انداز کارکنان صنعت نفت ( عمدتا مربوط به 50 درصد مستمري بازنشستگان پيش از موعد موضوع قرارداد فيمابين مورخ 01/10/1377 ) وجود دارد . بدليل عدم دسترسي به تائيديه ها و اطلاعات لازم از قبيل صورتجلسات تطبيق حسابهاي فيمابين و همچنين عوامل مغايرات مزبور، آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نگرديده است .
5. 5-طبق صورتحسابهاي دريافتي از پالايشگاه آبادان از ابتداي سال مالي 1390 در رابطه با بهاي گاز خوراک دريافتي ( FOB خليج فارس ) بطور متوسط مبلغ 250 دلار به ازاي هر تن به شرکت اعلام شده ، در صورتيکه شرکت نرخ مذکور را در دفاتر به مبلغ هر تن 106 دلار منعکس نموده و در نتيجه با در نظر گرفتن اختلافات فيمابين در سنوات قبل در رابطه با نرخ و مقادير کالاي دريافتي و با توجه به سوابق و مستندات موجود ، مغايرت عمده اي با پالايشگاه آبادان تا پايان سال مالي مورد گزارش در حسابها موجود مي باشد ، ضمن اينکه بر اساس شواهد و اسناد موجود ، در رابطه با گاز خوراک دريافتي از شرکتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سنوات گذشته ، مغايرتهاي نامساعد قابل توجهي با شرکتهاي مزبور در حسابها وجود دارد . با توجه به مراتب مزبور و عدم دسترسي به تاييديه ها و اطلاعات لازم از قبيل صورت مطابقت حسابها ، آثار احتمالي ناشي از موارد مزبور بر صورتهاي مالي سال مالي گزارش ميسر نشده است .
6. 6-از بابت ماليات عملکرد سالهاي مالي1385 الي 1387 شرکت اصلي بر اساس برگهاي تشخيص صادره که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است جمعا کسري ذخيره اي به ميزان 907ر70 ميليون ريال در حسابها وجود دارد که بر اساس بررسي هاي انجام شده بخش عمده آن مربوط به عدم اعطاء معافيت هاي صادرات کالاهاي غير نفتي و همچنين طرح توسعه ( موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم ) بوده است . مضافا ذخيره ماليات عملکرد سال 1389 بر اساس سود ابرازي در حسابها منعکس شده و جهت سال مالي مورد گزارش ذخيره اي منظور نگرديده است ، ضمن اينکه وضعيت ماليات بر ارزش افزوده شرکت اصلي از زمان اجراي قانون مربوطه ، مورد رسيدگي مراجع ذيصلاح قرار نگرفته است . علاوه بر مواردفوق ، بررسي هاي انجام شده حاکي از وجود کسري ذخيره ماليات عملکرد و ارزش افزوده در شرکت فرعي توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين جمعا بميزان 503ر7 ميليون ريال و عدم رسيدگي به وضعيت ماليات بر ارزش افزوده شرکت مزبور از سال 1388 و شرکت فرعي کشت و صنعت سبز پاسارگاد از تاريخ اجراي قانون مربوطه بوده است . با توجه به مراتب فوق و مقررات مالياتي مربوطه ، اعمال تعديلاتي از بابت موارد فوق در حسابها ضروري است ، ليکن بدليل نامشخص بودن نتايج اقدامات در جريان شرکت و همچنين لزوم انجام رسيدگي هاي مالياتي ، آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد .

7. 7- به نظر اين مؤسسه به استثناء مورد مشروحه در 6 و همچنين به استثناء آثار احتمالي موارد مندرج در بند هاي 4 و 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه و شرکت پتروشيمي آبادان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1390 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. 8-صورتهاي مالي شرکتهاي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين ( سهامي خاص) و کشت صنعت سبز پاسارگاد ( سهامي خاص) با فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم گرديده است ، در حاليکه زيان انباشته شرکت پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين در تاريخ ترازنامه بالغ بر 952ر43 ميليون ريال ( بيش از تمامي سرمايه) و زيان انباشته شده شرکت کشت و صنعت سبز پاسارگاد در تاريخ ترازنامه بالغ بر 485ر10 ميليون ريال ( حدود 4/10 برابر سرمايه ) بوده است . با توجه به مراتب فوق و همچنين عدم توان باز پرداخت بدهيهاي شرکتهاي مزبور در آينده قابل پيش بيني و همچنين نامشخص بودن بدهي هاي شرکت مزبور در رابطه با وضعيت بيمه اي و ساير موارد مندرج در اين گزارش ، تداوم فعاليت شرکتهاي مربوطه مواجه با ترديد مي باشد . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .
9. 9-اسناد مالکيت زمين هاي خريداري شده از پالايشگاه آبادان بنام شرکت منتقل نگرديده است که ضرورت انجام اقدامات موثر و جدي در اين رابطه را خاطر نشان مي سازد

10. 10-اين موسسه براي نخستين بار به عنوان حسابرس مستقل شرکت انتخاب گرديده و صورتهاي سال قبل شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي توسط حسابرس مستقل ديگري مورد رسيدگي واقع شده که طي گزارش مربوطه ، اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي فوق ارائه گرديده است .

11. 11-مفاد مواد 114 ، 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب مبني بر توديع سهام وثيقه مديران نزد شرکت و رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام در رابطه با پرداخت سود سهام و همچنين پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني رعايت نگرديده است .
12. 12-اقدامات انجام شده در رابطه با تکاليف مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 12/04/1390 علاوه بر موارديکه در بندهاي 4 ، 5 و 9 اين گزارش مطرح شده ، در رابطه با موارد ذيل نيز به نتيجه قطعي نرسيده است : الف - فروش سريع املاک غير مولد در مورد شرکت توليدي پليمرها ي صنعتي پوليکا نوين و ارائه راه هاي خروج شرکت هاي مربوطه از ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت . ب - بررسي مستندات و ارائه گزارش در رابطه با انتقال دارائي پروژه ها به دارايي هاي نا مشهود و نيز تکميل طرحهاي بهره برداري از اولفين به سهامداران
13. 13-مقررات تعيين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ارسال اطلاعات و گزارشات ذيل رعايت نشده است : الف- ارسال بموقع اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1390 ( حسابرسي شده ) و ارسال به موقع تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1390 بر مبناي عملکرد شش ماهه اول سال ( حسابرسي نشده و حسابرسي شده ) در شرکت اصلي ب- ارسال بموقع صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه منتهي به 31/06/1390 (حسابرسي شده و حسابرسي نشده) همچنين اساسنامه شرکت با نمونه ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تطبيق داده نشده است . مضافا مفاد ماده 20 آئين نامه انضباطي در رابطه با لزوم اخذ مجوز از مجمع عمومي مورخ 12/04/1390 صاحبان سهام در مورد پرداخت کمک هاي بلا عوض سال مالي 1391 و کمکهاي انجام شده طي سال مالي مورد گزارش بمبلغ 990ر1 ميليون ريال را خاطر نشان مي سازد .
14. 14-معاملات مندرج در يادداشت 37 توضيحي که به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت طي سال مالي مورد گزارش ، توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات فوق در چارچوب روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت گرفته ، ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نشده باشد ، جلب نگرديده است .
15. 15-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضعيت عمومي شرکت که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده توسط هيئت مديره و رسيدگيهاي انجام شده و موارد مشروحه در اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نگرديده است .

28خرداد1391
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزموده کاران Ali Asghar Farrokh8005921391/04/07 17:39:47
مدير موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Sojebalaghi8001191391/04/07 17:43:32