icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
شيشه همدان  
سرمایه ثبت شده:
288,000
نماد:
کهمدا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
541007
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1393/03/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به هیئت مدیره شيشه همدان

1. 1)ترازنامه شرکت شيشه همدان (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شرکت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2) مسئوليت صورتهاي مالي مياندوره اي با هيات مديره شرکت است.

3. 2)به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 4 و 5 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه‌ براساس‌ "استاندارد‌ بررسي اجمالي 2410" ، انجام‌ شده‌ است‌. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

4. 3)نتايج حاصل از بررسي سرفصل سرمايه گذاريهاي بلند مدت، ‌موضوع يادداشت توضيحي شماره 12 صورتهاي مالي، بشرح زير مي باشد: 1-3)‌ مبلغ 248 38 ميليون ريال از سرفصل فوق، مربوط به سرمايه گذاري در سهام غير بورسي، بانک سامان و شرکت مجتمع صنعتي اردکان بوده که در سنوات مالي گذشته مبلغ 463 10 ميليون ريال کاهش ارزش سرمايه گذاري از اين بابت، در حسابها منظور گرديده است. در حاليکه طبق استانداردهاي حسابداري، ارزش بازيافتني سرمايه گذاريهاي بلند مدت براساس خالص ارزش فروش و ارزش اقتصادي آن مي بايست محاسبه و در صورت نياز، کاهش ارزش انباشته جهت آنها شناسايي مي گرديد. در غياب اطلاعات کافي، لزوم احتساب ميزان کاهش ارزش انباشته مزبور، در حال حاضر براي اين مؤسسه محرز نمي باشد.
4. 2-3) سرفصل سرمايه گذاريهاي بلند مدت، شامل سرمايه گذاري در سهام شرکتهاي وابسته، صنايع بسته بندي ارمغان نگين آريا، توليدي خدماتي همکار شيشه غرب و صنايع سنگ پارس همدان، بوده که با توجه به وجود نفوذ قابل ملاحظه در شرکتهاي مورد اشاره، در رعايت استانداردهاي حسابداري، شرکت مورد گزارش مي بايست صورتهاي مالي را براساس روش ارزش ويژه تهيه و صورتهاي مالي جداگانه خود را همراه آن ارائه مي نمود.
5. 4)به شرح يادداشت توضيحي شماره 15 صورتهاي مالي، شرکت در سنوات مالي گذشته مبلغ 374 15 ميليون ريال بعنوان ذخيره بدهيهاي احتمالي شناسايي نموده که در اين خصوص استانداردهاي حسابداري مربوط، بابت افشاي موضوع و ماهيت ذخيره، رعايت نگرديده است.
6. 5)سرفصل تسهيلات مالي دريافتي، موضوع يادداشت توضيحي شماره 19 صورتهاي مالي، داراي مبلغ 901 138 ميليون ريال تسهيلات ارزي مشارکت مدني دريافتي از بانک ملي فردوسي در سنوات مالي گذشته، عمدتا بابت هم ارز ريالي 90 درصد اعتبارات اسنادي گشايش شده بوده که شامل وجه التزام و سود و زيان حاصل از تسعير ارز مربوطه مي باشد. براساس آخرين مکاتبه صورت گرفته و با وجود پرداخت بخشي از تسهيلات مالي دريافتي فوق، بانک طرف حساب هزينه هاي مالي مرتبط با تسهيلات مالي مذکور را اعلام ننموده است. لذا تعيين تعديلات احتمالي ناشي از موارد مطروحه، در شرايط فعلي براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.

7. 6)براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 4 و 5 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. 7)به شرح يادداشت توضيحي شماره 17 صورتهاي مالي، بابت ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 31/03/1392 و دوره مالي مورد گزارش، براساس سود ابرازي و اعمال معافيتهاي مقرر، ذخيره ماليات محاسبه و به حسابها منظور گرديده است. معهذا، تعيين ميزان بدهي قطعي مالياتي شرکت، منوط به رسيدگي و اعمال نظر مقامات مالياتي مي باشد. نتيجه گيري اين مؤسسه بر اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. 8)طبق شواهد موجود عمر مفيد کوره واحد شماره (2) شرکت مورد گزارش در پايان سال 1385 خاتمه يافته است. در اين رابطه اگرچه تمهيدات لازم بمنظور بهره برداري بيشتر از کوره مزبور صورت پذيرفته، ليکن توقف بهره برداري از کوره فوق الذکر بمنظور انجام تعميرات آن، موجب تحت الشعاع قرار گرفتن ميزان توليد شرکت طي دوره هاي مالي آتي خواهد گرديد.
10. 9)براساس مفروضات صورت سود و زيان پيش بيني شده (تعديل شده در 30/10/1392) توسط شرکت براي سال مالي منتهي به 31/03/1393، افزايش حجم توليد و فروش محصولات با فرض عدم توقف کوره واحد (2) کارخانه شرکت، پيش بيني افزايش درآمد سرمايه گذاريها طبق درآمد واقعي شش ماهه اول سال مالي مورد گزارش و صورت سود و زيان تعديلي در مقطع 3 ماهه، منجر به تعديل سود هر سهم به مبلغ 802 1 ريال گرديده است. در طي دوره مالي مياني شش ماهه مورد گزارش، از سود هر سهم تعديلي پيش بيني شده، معادل 51 درصد آن تحقق يافته است.

11. 10)دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص، تشکيل کميته حسابرسي، ايجاد واحد حسابرسي داخلي و گزارشگري کنترل داخلي توسط هيأت مديره، رعايت نگرديده است.
12. 11)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص ارائه بموقع پيش بيني عملکرد در ارتباط با تغيير با اهميت در پيش بيني عملکرد شرکت، حسابرسي شده براي سال مالي مورد گزارش، در طي دوره مالي تا مقطع گزارشگري، از طرف شرکت مورد رسيدگي رعايت نشده و همچنين در برخي از موارد پرداخت سود سهام سهامداران از طريق شبکه بانکي، بدليل عدم اعلام شماره حساب بانکي توسط ذينفع، نيز رعايت نگرديده است.

26بهمن1392
موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه فاطر Halimeh Khattoon Mooseli8007861392/11/28 16:07:16
مدير موسسه فاطر Mohammad Reza Naderian 1392/11/28 16:10:19