icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
گسترش صنايع انرژي آذرآب  
سرمایه ثبت شده:
163,160
نماد:
فاذر1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1393/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام گسترش صنايع انرژي آذرآب

1. صورتهاي مالي شرکت گسترش صنايع انرژي آذرآب (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذرماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن بر آوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت وساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به استناد شواهد موجود عمليات مربوط به ساخت پروژه بانياس(واقع در کشور سوريه) در سال 1386 خاتمه يافته ليکن مطالبات شرکت به مبلغ 12.877 ميليون ريال وصول نگرديده است وبه دليل عدم تحويل موقت پروژه مذکور سپرده حسن انجام کارنيز به مبلغ 75.030 ميليون ريال آزادنشده است(يادداشتهاي توضيحي 2-7 و3-7 صورتهاي مالي). همچنين از سال مالي ياد شده ، همه ساله مبالغي ازبابت مخارج پروژه (عمدتا تمديد ضمانت نامه بانکي)تحت سرفصل هزينه ها منعکس مي گردد که سهم هزينه سال مالي مورد گزارش مبلغ 5.530 ميليون ريال مي باشد . به دليل فقدان اطلاعات و مدارک کافي(از جمله عدم دريافت پاسخ تاييديه درخواستي از کارفرماي پروژه مورد اشاره) در خصوص برآورد هزينه هاي تکميل وتحويل قطعي پروژه مزبور، حصول اطمينان از عدم نياز به احتساب ذخيره به منظور پوشش مخارج آتي پروژه ياد شده و آثار احتمالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي پيوست در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکان‌پذير نيست.
5. پاسخ تأييديه هاي درخواستي از بانکهاي فورتيس هلند،ملت شعبه لندن وهمچنين پاسخ تاييديه ارسالي جهت سازمان توسعه برق (درخصوص پروژه بيستون)تا تاريخ تنطيم اين گزارش واصل نشده است . مضافا پاسخ تأييديه هاي دريافتي با مانده طبق دفاتر شرکت داراي مغايرت به شرح جدول زير مي باشد: شرح : شرکت شفاب ، ماهيت : حسابهاي پرداختني تجاري ، مانده طبق صورتهاي مالي : 4.709 ميليون ريال ، مانده طبق تاييديه دريافتي : 22.581 ميليون ريال ، مغايرت نا مشخص : 17.872 ميليون ريال . شرح : شرکت مهام شرق ، ماهيت : پيش پرداختها بعد از کسر حسابهاي پرداختني ، مانده طبق صورتهاي مالي : 35.712 ميليون ريال ، مانده طبق تاييديه دريافتي : 33.204 ميليون ريال ، مغايرت نا مشخص : 2.508 ميليون ريال . با توجه به موارد ذکرشده دربالا، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي واصل نشده و همچنين رفع مغايرات مزبور بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت ، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد .

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت گسترش صنايع انرژي آذر آب (سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1393 و عملکرد مالي وجريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ،از تمام جنبه هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

7. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-1 ،صورتهاي مالي بر اساس فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم شده است . تحقق فرض مزبور مبتني بر بازيافت داراييها و تسويه بدهي هاي شرکت به ارزش دفتري در روال فعاليت آن مي باشد . شرکت طي سالهاي اخير زيانهاي قابل ملاحظه اي متحمل شده است به گونه اي که زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 3 برابر سرمايه آن مي باشد . جمع بدهي هاي جاري از جمع داراييهاي جاري ترازنامه شرکت معادل 513.800 ميليون ريال بيشتر شده است وضعيت فوق نشان دهنده ابهام با اهميت است که مي تواند نسبت به ادامه فعاليت شرکت ترديد عمده ايجاد کند و بنابر اين ممکن است شرکت قادر به بازيافت داراييها و تسويه بدهي ها در روال عادي عمليات تجاري خود نباشد .
8. بر اساس پاسخ تأييديه دريافتي از وکيل شرکت ، موضوع دعوي شرکت پايانه هاي صادرات مواد نفتي( کارفرماي پروژه طراحي و ساخت مخزن يک ميليون بشکه اي خارک ) در دادگاه تجديد نظردر حال بررسي مي باشد. تعيين آثار مالي ناشي از اين موضوع منوط به مشخص شدن نتيجه قطعي دعوي فوق الذکر خواهد بود. (يادداشت توضيحي 1 - 3 - 7 صورتهاي مالي). اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 و8 مشروط نشده است.

9. زيان انباشته شرکت درتاريخ ترازنامه از مبلغ سرمايه آن تجاوز نموده است.لذا نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد مواد 141 و265 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نماييم.
10. مفاد تبصره ماده 4 اصلاحيه قانون تجارت در مورد درج عبارت "سهامي عام"قبل ويا بعد از نام شرکت در کليه اوراق شرکت ،رعايت نشده است .
11. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در مورد پرداخت سود سهام به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي رعايت نشده است . (يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي)
12. اقدامات صورت گرفته توسط شرکت مورد گزارش جهت تهيه وتنظيم بودجه (تکليف مقرردر مجمع عمومي عادي مورخ 27 فروردين ماه 1393 صاحبان سهام) ،تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
13. معاملات مندرج در بند " الف " يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، موردبررسي قرارگرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع درراي گيري صورت پذيرفته است. نظراين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است.
14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت ووضع عمومي شرکت ،موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ،که به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده،مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است.با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد،جلب نشده است.
15. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي عدم رعايت بعضي از مفادآيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ودستورالعملهاي مرتبط (از جمله اتخاذ ترتيبات لازم جهت برقراري دوره هاي آموزشي ونظارت بر استقرار کنترلهاي داخلي)،اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده ،برخورد نکرده است .

22فروردین1394
حسابرسي انديشگران پويا ( حسابداران رسمي )
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه انديشگران پوياFarshid Mohebbi8614791394/04/10 16:01:17
شريک موسسه انديشگران پوياKhosroo Lotfizadeh8006821394/04/11 09:37:14
مدير موسسه انديشگران پوياReza Maasoumzadeh8007471394/04/11 09:43:24