icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
گروه کارخانجات صنعتي تبرک  
سرمایه ثبت شده:
2,231,504
نماد:
تبرک
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
151353
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره گروه کارخانجات صنعتي تبرک

1. ترازنامه تلفيقي گروه و شرکت گروه کارخانجات صنعتي تبرک (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1397 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک الي 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. در مورد وضعيت مالياتي گروه، مطالب زير به استحضار مي رسد: الف- بابت سال هاي 92 الي 95 شرکت هاي فرعي شهداب، نوش پونه و بهينا، براساس برگهاي تشخيصي و قطعي جمعا مبلغ 144 ميليارد ريال ماليات توسط سازمان امور مالياتي تعيين گرديده، که از اين بابت جمعا مبلغ 80 ميليارد ريال ترتيب پرداخت داده شده و يا ذخيره شده است. ب- ذخيره ماليات عملکرد سال 96 و شش ماهه اول سال 97 شرکت هاي فرعي براساس معافيت ماده 132، تبصره 7 ماده 105 و ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم، محاسبه و ثبت گرديده است با توجه به موارد بالا و سوابق مالياتي گروه، ايجاد ذخايري بابت ماليات در صورت مالي ضروري است، اما تعيين ميزان¬دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. نظر استفاده کنندگان به موارد زير که نتيجه گيري اين موسسه در اثر آن مشروط نشده است، جلب مي‌گردد: 5-1- با توجه به مطالب مندرج در يادداشت 8-1-1 صورت هاي مالي، دارايي هاي نگهداري شده براي فروش، به طور اماني در اختيار شرکت توسعه صنعت عمران تبرک خاورميانه (سهامي خاص) قراردارد که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. 5-2- به شرح يادداشت 14-1-2-1 صورتهاي مالي ، مذاکرات شرکت جهت استفاده از تبليغات رايگان در صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران درجريان مي باشد.

6. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين رابطه، براساس مطالبي که در بخش "مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، شرکت بايد بابت موارد مندرج در بند مزبور، ساير اطلاعات (گزارش تفسيري مديريت) را تعديل نمايد.

7. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد زير رعايت نشده است: - مفاد بند 1 ماده 7 مبني بر انتشار صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي. - مفاد بند 2 ماده 7 مبني بر انتشار گزارش هيئت مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي. - مفاد بند3 ماده 7 مبني بر ارسال به موقع صورت هاي مالي حسابرسي نشده 3ماهه و 6 ماهه اول سال 1397. - مفاد بند 10 ماده 7مبني بر ارسال به موقع صورتهاي مالي‌سالانه حسابرسي‌شده شرکت‌هاي تحت‌کنترل (فرعي)، حداقل 10 روز قبل‌از برگزاري مجمع‌عمومي‌عادي‌سالانه شرکت اصلي. - مفاد ماده 10 در مورد ارائه صورت جلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف 10 روز به اداره ثبت شرکت ها و افشاي نسخه اي از آن حداکثر در مدت يک هفته. - مفاد ماده 12 مبني بر اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود درصورت تصويب سود بيشتر از پيشنهاد هيئت مديره در مجمع حداکثر ظرف 30 روز. - مفاد ماده 13 در مورد افشاي فوري فروش سهام شرکت نوش پونه مشهد (سهامي عام).
8. مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي، طبق جدول زمانبندي رعايت نشده است.
9. براساس بررسي هاي انجام شده در خصوص کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي مزبور، اين موسسه به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت در کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.

10آذر1397
موسسه حسابرسي رازدار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رازدار Mahmood Mohammadzadeh [Sign]8007011397/09/15 18:55:56
شريک موسسه رازدار Saeed Ghasemi [Sign]8110591397/09/15 18:59:00
مدير موسسه رازدار Mahmood Mohammadzadeh [Sign] 1397/09/15 19:03:01