icon

Periodic/Annual financial statements

فارسی
Company:
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ  
Listed capital:
1,000
Symbol:
حافظ سهام( صندوق سرمايه گذاري مشترک حافظ )
Unauthorized capital:
0
ISIC Code:
46430180
Periodic/Annual financial statements 6 monthly End to 1397/06/31 (Audited)
Year end to date:
1397/12/29
Publisher status:
ثبت شده پذیرفته نشده
information The displayed data is matche to signed data.

All amounts are in Million rials


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ

1. صورت خالص دارايي هاي صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورت هاي سود و زيان و گردش خالص دارايي هاي آن براي دوره مالي مياني منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي ۱ تا 26 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با مدير صندوق است و مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کار گيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر محدود تر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود آگاه مي شود و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي کند.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استاندارد هاي حسابداري و دستور العمل اجرايي ثبت و گزارشگري رويداد هاي مالي صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک باشد، برخورد نکرده است.

4. محاسبات خالص ارزش روز دارايي ها (NAV )، ارزش آماري، قيمت صدور و ابطال واحد هاي سر مايه گذاري طي دوره مالي مورد گزارش به صورت نمونه اي مورد بررسي و کنترل اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسي هاي انجام شده، به مواردي که حاکي از وجود ايراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، ملاحظه نگرديده است.
5. اصول و رويه کنترل هاي داخلي مدير و متولي صندوق در اجراي وظايف مذکور در اساس نامه و اميد نامه صندوق و روش هاي مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوري مدارک و مستندات آن به صورت نمونه اي مورد رسيدگي و بررسي قرار گرفته است با توجه به بررسي هاي انجام شده به غير از مواردي که در بند 6 الي 8 مطرح شده است، به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت اصول و رويه هاي کنترل داخلي باشد برخورد نگرديده است.
6. مفاد اساسنامه و اميد نامه'' صندوق'' در موارد زير رعايت نگرديده است: 6-1)ماده 22 اساسنامه و بند2-3 اميد نامه در خصوص حد نصاب سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم منتشره ازطرف يک ناشر حداکثر تا 10 درصد کل دارايي ها، حد نصاب سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام حداقل تا ميزان 70 در صد دارايي ها، حد نصاب سرمايه گذاري در سپرده بانکي حداکثر تا 15 درصد ارزش روز دارايي ها در برخي مقاطع زماني. 6-2)ماده 62 اساسنامه در خصوص فزوني بدهي هاي صندوق تا سقف 15 درصد از خالص ارزش روز دارايي هاي صندوق در برخي مقاطع زماني. 6-3)بند 1 ماده 56 اساسنامه در خصوص انتشار متن کامل اساسنامه و اميدنامه پس از تغييرات مصوب مجمع صندوق بلافاصله پس از تاييد سبا در تارنماي صندوق. 6-4)تبصره 3 ماده 54 اساسنامه در خصوص پرداخت کارمزد به ارکان صندوق هر 3 ماه يکبار حداکثر معادل 90 درصد کارمزد ذخيره شده در حساب ها. 6-5)تبصره 1 ماده 35 اساسنامه صندوق در خصوص بارگذاري اسامي حاضرين در مجمع بلافاصله پس از تشکيل.
7. بخشنامه 12010024 در خصوص انعقاد قرار داد با بانک ايران زمين به منظور توافق نرخ ترجيحي و نرخ شکست در خصوص سرمايه گذاري در سپرده بلند مدت رعايت نگرديده است.
8. مفاد بخشنامه 12010006 در خصوص وصول سود نقدي در تاريخ هاي تعيين شده توسط شرکت در خصوص سود سهام مصوب مجامع شرکت هاي پارس دارو و صنعتي بارز علي رغم پيگيري هاي انجام شده به نتيجه نرسيده است .

09آبان1397
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزموده کاران Hadis Tavakoli Koosha [Sign]9220341397/08/15 20:35:50
شريک موسسه آزموده کاران Ali Asghar Farrokh [Sign]8005921397/08/15 20:37:28
مدير موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari [Sign] 1397/08/15 20:43:04