icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
شرکت مهندسي بازرگاني خودروسايپا (سهامي خاص)  
سرمایه ثبت شده:
30,000
نماد:
خساپا16
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1390/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مهندسي بازرگاني خودروسايپا (سهامي خاص)

1. 1-صورتهاي مالي شرکت مهندسي بازرگاني خودرو سايپا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1390 و صورت سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه ،حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري،با هيئت مديره شرکت است.اين مسئوليت شامل طراحي،اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها،عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه ،اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتـــــار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي،اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است.انتخاب روشهاي حسابرسي،به قضاوت حسابرس،از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي،بستگي دارد.براي ارزيابي اين خطرها،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود،ونه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد جاري،بررســـي مي شود.حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي،کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به نظر اين مؤسسه ،صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت مهندسي بازرگاني خودرو سايپا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1390 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،از تمام جنبه هاي با اهميت ،طبق استانداردهاي حسابداري،به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-فرآيند قانوني ثبت هيئت مديره منتخب خريداران شرکت تاپکو(شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار و شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا) ، در ادره ثبت شرکتها نهائي نگرديده و لذا صورتجلسه شماره3407-110-1-90 مورخ 15/12/1390 ، موضوع يادداشت 2-10 همراه صورتهاي مالي، ممهور به مهر شرکت مزبور و امضاي آقاي حسين فداکار از واحد حقوقي شرکت سايپا به موجب وکالت نامه شماره 3160 مورخ 24/12/1390 از موکل آقاي علي قوچکانلو رئيس هيئت مديره و مديرعامل وقت تاپکو(فروشنده شرکت) بوده است . حسب مندرجات روزنامه رسمي مورخ 26/11/1389 ، اسناد تعهدآور با امضاي دو نفر از اعضاي هيئت مديره وقت بوده ليکن وکالت مزبور صرفا به نيابت از طرف احدي از هيئت مديره بوده است.
6. 6-ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال 1388 قطعي و تسويه گرديده است. عملکرد سال 1389 به مبلغ 3.497 ميليون ريال زيان ابرازي بوده و از بابت عملکرد سال مورد گزارش مبلغ 7.026 ميليون ريال ماليات براساس سود ابرازي در حسابها منظور گرديده است. در اين خصوص توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را نسبت به ميزان سود قابل تقسيم جلب مي نمايد.

7. 7- صورتهاي مالي سال قبل، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده و گزارش مؤسسه مذکور به تاريخ 24 ارديبهشت ماه 1390 بصورت مشروط ارائه گرديده است.
8. 8- بشرح يادداشت 1-5 همراه صورتهاي مالي مانده بدهي به ستاد تبصره 13 و مطالبات از مراکز اسقاط خودرو به ترتيب به مبالغ 6.683 و 6.110 ميليون ريال و خالص مطالبات شرکت از اين بابت به مبلغ 573 ميليون ريال مي باشد. مبالغ مزبور انتقالي از سنوات قبل بوده و تا تاريخ تنظيم اين گزارش اقدام مؤثري نسبت به تکليف مجمع محترم مبني بر رفع هر گونه مغايرات احتمالي و تسويه حساب صورت نگرفته است.
9. 9- تضامين دريافتي از بابت پيش پرداختهاي انجام شده به تامين کنندگان اقلام آپشن شامل چک و سفته بوده و مستند به ضمانتنامه بانکي نبوده است.

10. 10-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نگرديده است.
11. 11-تغييرات اعضاء هيئت مديره شرکت از 3 به 5 نفر، موضوع مصوبه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 2/6/1390 شامل آقايان علي احساني و عليرضا پورسهراب نمايندگان شرکت توليد رينگ سايپا و شرکت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا بوده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري به ثبت نرسيده است . قابل ذکر است آقاي علي احساني سمت قائم مقام مديريت محترم عامل را عهده دار بوده و عضو موظف هيئت مديره شرکت مي باشند.
12. 12-معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات انجام شده با ساير اشخاص و وابسته بشرح يادداشت 26 همراه صورتهاي مالي بوده و به نظر اين مؤسسه معاملات مذکور با توجه به روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه صورت گرفته است.
13. 13-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت و اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد جلب نگرديده است.

18خرداد1391
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دانشگر محاسب
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دانشگر محاسب Seyed Abolfazl Delghandi8003011391/04/31 14:39:02
مدير موسسه دانشگر محاسب Seyed Abolfazl Delghandi 1391/04/31 14:45:03