icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
صنايع فولاد آلياژي يزد  
سرمایه ثبت شده:
134,000
نماد:
فولاي
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
271051
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره صنايع فولاد آلياژي يزد

1. 1)ترازنامه‏هاي تلفيقي گروه و شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان جوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه-گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. 2)به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 3 الي 6 ، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‏مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همـه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين¬رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

3. 3)به شرح يادداشتهاي توضيحي 3-5 و 1-2-12 صورتهاي مالي، شرکت مفتول کاران يزد در سنوات قبل يک فقره ضمانتنامه بانکي به مبلغ 206.304 ميليون ريال بابت خريد کالا به نفع شرکت فولاد هرمزگان صادر نموده است. بدليل عدم انجام تعهدات، ضمانتنامه ياد شده ضبط گرديده و مبلغ 95.405 ميليون ريال بابت قسمتي از ضمانتنامه مذکور توسط بانک رفاه شعبه بورس (شعبه صادر کننده ضمانتنامه) از حساب شرکت مفتول کاران يزد برداشت شده و مبلغ 110.899 ميليون ريال از ضمانتنامه ياد شده نيز کماکان در تعهد شرکت مي‌باشد. که به حساب بستانکاران بانک منظور شده است. (کالاي خريداري شده مستقيما جهت شرکت فولاد کاويان طي صورتحساب فروش به مبلغ 183.666 ميليون ريال به قيمتي کمتر از قيمت خريد فروخته شده است). مضافا اقدامات قضايي شرکت مفتول کاران يزد بر عليه رئيس هيئت مديره، مدير عامل و يکي از اعضاء هيئت مديره وقت در جريان مي‌باشد. بدليل فقدان اطلاعات و مدارک و مستندات کافي تعيين تعديلات احتمالي از بابت حل و فصل موارد فوق و آثار آن بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد.
4. 4)به شرح يادداشت توضيحي 5 و 12 صورتهاي مالي گروه، مبلغ 167.903 ميليون ريال از مانده ساير حسابهاي دريافتني و مبلغ 127.679 ميليون ريال از پرداختني هاي غير تجاري مربوط به اقلام راکد و سنواتي مي باشد. باتوجه به عدم دسترسي به اطلاعات لازم در زمينه نحوه ايجاد مبالغ مذکور و اخذ تأييديه‌هاي لازم و ميزان قابليت وصول و بازپرداخت آنها، تعيين تاثير ناشي از موارد ياد شده بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش امکان پذير نمي‌باشد.
5. 5)سرفصل دارايي‏هاي ثابت شرکت فرعي مفتول کاران يزد به شرح يادداشت توضيح 3-31 مشتمل بر مبلغ 64.535 ميليون ريال مانده پروژه ناتمام توليد ميلگرد مي‏باشد. شرکت تا تاريخ اين گزارش موفق به کسب منابع مالي جهت تکميل پروژه‏ها و گشايش اعتبار در راستاي توافق با سازنده ماشين‏آلات طرح نورد با ظرفيت 400 هزار تن نگرديده است. باتوجه به تغييرات عمده شرايط اقتصادي از زمان ايجاد طرح تا تاريخ تأييد صورتهاي مالي، تعديلاتي در برآوردها و منابع مالي مورد نياز، توجيه اقتصادي طرح و امکان بازيافت منابع مصرفي از جمله پيش‏پرداختهاي سرمايه‏اي به مبلغ 44.627 ميليون ريال درصورت توقف طرح ضروري مي‏باشد که تعيين تاثير ناشي از موارد فوق در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نمي‏باشد.
6. 6)صورتهاي مالي شرکت فرعي مفتول کاران يزد به تأييد اعضاي هيئت مديره آن شرکت نرسيده است. همچنين به موجب استانداردهاي حسابرسي، مديران آن شرکت موظفند تأييديه‌‌اي دال بر پذيرش مسئوليت ارائه صحيح اطلاعات و موضوعات بااهميت صورتهاي مالي را در انطباق با استانداردهاي حسابداري تکميل و در اختيار حسابرسان قرار دهند که تا تاريخ تهيه اين گزارش در اختيار قرار نگرفته است. مضافا صورت‌هاي مالي شرکت فرعي فولاد سيلندر يزد، حسابرسي نشده و در صورتهاي مالي تلفيقي مورد گزارش انعکاس يافته است.

7. 7) براساس بررسي اجمالي انجام شده، باستثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديت‏هاي مندرج در بندهاي 3 الي 6، ضرورت مي‏يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‏هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. 8)به شرح يادداشت توضيحي 3-10، باتوجه به عدم پوشش بيمه‏اي دارايي‏هاي ثابت شرکت مفتول کاران يزد، لزوم انجام کارشناسي‏هاي لازم به منظور برقراري پوشش بيمه‏اي اموال و موجودي‏ها براساس ارزش‏هاي جاري و در نظر گرفتن کليه خطرات احتمالي را خاطرنشان مي‏سازد. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
9. 9)به شرح يادداشت توضيحي شماره 1-1-8 صورتهاي مالي بدليل عدم تأثير ذخيره کاهش ارزش سرمايه‏گذاري در تلفيق ذخيره‏اي از اين بابت محاسبه نشده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

10. 10)مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفصيلي مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتي‌که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني نتيجه‏گيري" در بالا توضيح داده شده است با توجه به آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6، اين مؤسسه بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد کافي و مناسب بدست آورد، از اين رو نمي تواند نتيجه گيري کند ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

10آذر1397
موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آگاه نگر Mohamadreza Taghvai [Sign] 1397/09/15 17:49:14
مدير موسسه آگاه نگر Mohammad Afsari [Sign]8000661397/09/15 17:51:48