icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
شرکت توسعه صنعت انرزي ستاره تدبير پارس  
سرمایه ثبت شده:
1,000
نماد:
فاذر2
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1393/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت توسعه صنعت انرزي ستاره تدبير پارس

1. 1-صورت هاي مالي شرکت توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حســابرســـي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخــاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابـــرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره ونيز ارزيابي کليت ارايه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- ماليات عملکرد سال 1391 توسط هيات حل اختلاف مالياتي استان بوشهر مورد رسيدگي قرار گرفته و طبق راي هيات مذکور در تاريخ 28 مهر ماه 1393 مبلغ 446ر1 ميليون ريال ماليات مطالبه شده که معادل آن در حساب ها ذخيره منظور گرديده است. ليکن مبلغ مذکور مورد اعتراض شرکت واقع شده ولي تا تاريخ اين گزارش برگ قطعي ماليات صادر نگرديده است. لذا تعيين بدهي مالياتي شرکت از اين بابت منوط به اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.
5. 5- پاسخ تاييديه هاي درخواستي در خصوص شرکت هاي سامان تجهيز ارگ، آذر سيماب و پيستون سپاهان که مانده طلب آنها جمعا مبلغ 072ر1 ميليون ريال مي باشد به اين موسسه واصل نشده است. همچنين تاييديه هاي واصل شده در خصوص مانده حساب هاي پرداختني تجاري و ساير حساب هاي پرداختني به ترتيب به مبالغ 251 ميليون ريال و 218 ميليون ريال داراي مغايرت نامشخص مي باشد. با توجه به مراتب فوق تعيين آثار احتمالي ناشي از تعديلاتي که در صورت دريافت کليه تاييديه ها و رفع مغايرت هاي مذکور بر صورت هاي مالي ضرورت مي يافت براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

6. 6- به نظراين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. 7- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 18 برابر سرمايه آن است. لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است هيات مديره مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري شود.
8. 8- اثاثه و منصوبات شرکت فاقد پوشش بيمه اي مي باشند.
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع درراي گيري رعايت نشده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مذکور در روال خاص عمليات في مابين صورت گرفته است.
10. 10- گزارش هيات مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس (سهامي خاص) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از پولشويي برخورد نکرده ليکن اقدام موثري در جهت رعايت قانون مزبور انجام نشده است.

19خرداد1394
موسسه حسابرسي سياق نوين جهان
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه سياق نوين جهان Mohammad Taghi Mansouri Rad [Sign]8007661394/03/31 13:04:13
مدير موسسه سياق نوين جهان Abdol Hadi Bahrani Asl [Sign]8111131394/03/31 13:06:58