icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
فولاد مبارکه اصفهان  
سرمایه ثبت شده:
25,800,000
نماد:
فولاد
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
271018
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1390/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام فولاد مبارکه اصفهان

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفندماه 1390 وصورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 45، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال وحفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي در بارۀ مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1390 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. هرچند صورتهاي مالي شرکت فرعي تارااستيل، ثبت شده در کشور آلمان (که ضمن عدم تهيه براساس استانداردهاي حسابداري ايران، مورد حسابرسي نيز واقع نشده) و نيز صورتهاي مالي شرکت فرهنگي ورزشي فولاد مبارکه سپاهان (با مسئوليت محدود) و شرکت فرهنگي ورزشي سپاهان نوين در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ نگرديده اند، ليکن اين امر، با توجه به سطح اهميت حسابها، مانع اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مورد گزارش نبوده است.
6. به شرح يادداشت شماره ب-5-4 خلاصه اهم رويه هاي حسابداري، هرچند به دليل محدوديت هاي ايجاد شده مرتبط با عمليات فرامرزي، بعضا خريدها و فروش هاي خارجي، خارج از سيستم بانکي و از طريق صرافي ها و شرکتهاي وابسته صورت پذيرفته، ليکن مفاد استانداردهاي حسابداري، مبني بر تسعير مانده حسابهاي ارزي در اين ارتباط به نرخ ارز توافقي در مقطع گزارشگري، رعايت نگرديده است.
7. الزامات قانوني درخصوص کسر و پرداخت کامل ديون دولتي و نيز واريز کامل سهم سود سال 1385 به حساب درآمد عمومي موضوع بند "ج" تبصره يک قانون بودجه رعايت نگرديده، ضمن آنکه اقدام مؤثري در جهت رفع مغايرت ناشي از مطالبه مبلغ 2.019 ميليارد ريال از محل سود ابرازي سال هاي 1382 تا 1387 شرکت مورد رسيدگي توسط معاونت هزينه و خزانه داري کل کشور در تاريخ 19/05/1389، صورت نگرفته است.
8. مباحث ضرورت نگهداري يا قابليت فروش و ميزان قابل بازيافت بالغ بر 1.869 ميليارد ريال از موجودي راکد و منقول از سنوات قبل مواد اوليه کمکي و مصرفي و قطعات و لوازم يدکي، ضمن احتساب مبلغ 356 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش موجودي و نيز مواد اوليه کمکي و مصرفي و قطعات و لوازم يدکي منقول از سنوات قبل منعکس تحت عنوان "کالاي در راه" (يادداشت توضيحي شماره 9 صورتهاي مالي)، بالغ بر 1.014 ميليارد ريال از پيش پرداخت هاي سرمايه اي راکد و منقول از سنوات قبل (يادداشت توضيحي شماره 1-13-11 صورتهاي مالي)، وصول مبلغ 599 ميليارد ريال اسناد دريافتني از شرکت "نورد و پروفيل ساوه" و تعداد 20 فقره اسناد دريافتني از شرکت آهن و فولاد صنيع کاوه (شرکت فرعي) جمعا به مبلغ 273 ميليارد ريال و به سررسيدهاي مختلف سال 1390 (يادداشت توضيحي شماره 7 صورتهاي مالي) و وصول مبلغ 30 ميليارد ريال علي الحساب پرداختي به شرکت تعاوني مسکن کارکنان ( يادداشت توضيحي شماره 2-3-8 صورتهاي مالي) تعيين تکليف نگرديده، ضمن آنکه علي رغم کسري ذخيره مطالبات مشکوک الوصول شرکت آهن و فولاد صنيع کاوه تهران (از شرکتهاي گروه ) به مبلغ2/158 ميليارد ريال (شامل بدهي 5/131 ميليارد ريالي شرکت فلز گستر جاويد)، تعيين ميزان تعديلات، در نبود اطلاعات لازم، ميسر نگرديده است.
9. به رغم واگذاري اموال منقول و غيرمنقول طرح فولاد هرمزگان به شرکت فولاد هرمزگان جنوب (شرکت فرعي)، انتقال مالکيت اموال مزبور از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و يا شرکت ملي فولاد ايران به نام شرکت نامبرده در صدر و نيز تعيين تکليف بخشي از اراضي آن شرکت تاکنون محقق نگرديده، ضمن آنکه موارد زير تعيين تکليف نشده است: الف- موضوع چگونگي برخورد با مطالبات شرکت فولاد هرمزگان جنوب از پيمانکاران احداث کارخانه شرکت (عمدتا ايجاد شده در دورۀ پيش از واگذاري طرح) به مبلغ 1.001 ميليارد ريال، که به موجب تأييديه دريافتي، مورد پذيرش آن پيمانکاران بوده، ب- چگونگي بازيافت مبلغ 40 ميليارد ريال پرداختي جهت رفع معارض بر مسير انتقال نيروي مورد نياز پست برق گنو و همچنين بالغ بر 8/246 ميليارد ريال پرداختي از بابت تأسيسات برق منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس که در تعهد منطقه نامبرده بوده، پ- ادعاي مطرح 825.000 دلاري شرکت ژاپني KOBE STEEL LTD با عنوان حق الامتياز اعطا شده، از مجتمع فولاد هرمزگان، متکي به قرارداد امضا شده در سال 2004 به طرفيت شرکت ملي فولاد ايران.
10. شرکت مورد رسيدگي، بر اساس برگ ماليات قطعي عملکرد سال 1387، مبلغ 3.865 ميليارد ريال (مشتمل بر 262 ميليارد ريال جرائم) و به موجب برگ هاي تشخيص ماليات عملکرد سال هاي 1388 و 1389، به ترتيب بالغ بر 2.277 و 3.646 ميليارد ريال مورد مطالبه قرارگرفته، که ضمن اعتراض (براساس گزارش هاي مجريان قرار هيأت هاي حل اختلاف مالياتي صادره در سال 1391، تعديل بيش از 2.700 ميليارد ريال از ماليات هاي مطالبه شده، مفروض است)، ذخائر لازم را، با در نظر داشتن فرض اخير و نيز فروض "استفاده از معافيت موضوع ماده 6 قانون توسعه ابزار و نهادهاي مالي جديد درخصوص شمول معافيت 20 درصد سهام شناور آزاد در محاسبه ماليات عملکرد سالهاي 1389 و 1390، که تأييديه سازمان بورس و اوراق بهادار در اين رابطه اخذ نگرديده" و نيز "معافيت مالياتي موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم در محاسبه ماليات عملکرد سال مورد گزارش "، در حسابها لحاظ نموده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 تا 10 بالا، مشروط نشده است.

11. در خصوص حساب هاي في مابين شرکت با "سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران (ايميدرو)"، منعکس در يادداشت توضيحي شماره 6-8 صورتهاي مالي، موارد زير حائز اهميت مي باشد: 1-11- در اجراي مفاد توافق نامه مورخ 18/10/1389 مبادله شده با "ايميدرو" مبني بر واگذاري حقوق و منافع و تعهدات کارفرما (شرکت ملي فولاد ايران) در پروژه احداث کارخانه کنسانتره دوم طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان به ظرفيت 4/2 ميليون تن در سال به شرکت مورد رسيدگي، مبلغ 451 ميليارد ريال به شرکت سازه هاي صنعتي آذران- مجري طرح مزبور- به صورت نقدي و جنسي (ورق فولادي) پرداخت شده بود (يادداشت توضيحي شماره 1-3-11 صورتهاي مالي). به موجب رسيدگي ها، به جهت اجرايي نشدن موضوع توافق نامه مورد بحث تا تاريخ اين گزارش، مبلغ 200 ميليارد ريال از وجوه پرداختي اشاره شده، به حساب "ايميدرو" منتقل (که مبلغ 100 ميليارد ريال آن تا پايان سال مالي مورد گزارش،‌ ثبت دفاتر آن سازمان گرديده) و الباقي مطالبات، تعيين تکليف نشده است. 2-11- به موجب رسيدگي ها، ‌کل ورق هاي فولادي تحويلي به شرکت سازه هاي صنعتي آذران، طي سال1389 برابر با 414 ميليارد ريال (مشتمل بر 147 ميليارد ريال، بخشي از مطالبات گفته شده در بند بالا) بوده که مبلغ 164 ميليارد ريال آن مورد اختلاف با "ايميدرو" در اين ارتباط، تا تاريخ اين گزارش، تعيين تکليف نگرديده است. 3-11- به موجب رسيدگي ها، اقلام زير به بدهکار حساب "ايميدرو" منظور شده است: الف- مبالغ 320 و 310 ميليارد ريال پرداختي به "مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد"، به ترتيب طي سال 1389 و نيز سال مالي مورد گزارش، ب- مبلغ 176 ميليارد ريال، موضوع تعهدات اجرا نشدۀ شرکت "نورد و لوله اهواز"، مبني بر تحويل 34.529 تن ورق از محل اسلب هاي دريافتي از شرکت فولاد خوزستان، پ- مبلغ 5/152 ميليارد ريال پرداختي به وزارت امور اقتصادي و دارايي از بابت مابه التفاوت ماليات اصلاحي سال هاي 1380 تا 1383 مطالبه شده، نسبت به ذخيره ماليات لحاظ شده در حسابها تا زمان واگذاري شرکت به بخش خصوصي، که در تعهد "ايميدرو" بوده است. تأييد "ايميدرو" نسبت به مراتب گفته شده در بالا ، اخذ نگرديده است.
12. مجموعه پروژه هاي در دست اجراي فولاد سازي و آهن سازي و ساير تأسيسات جانبي شرکت فولاد هرمزگان جنوب (از شرکتهاي گروه)، با درصد تکميل افزون بر 98 درصد، تا تاريخ اين گزارش تحويل موقت نگرديده اند. در چنين شرايطي، بهره برداري از کارخانه فولاد سازي، با احراز شرايط گفته شده در استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا، بهره برداري آزمايشي تلقي و هزينه هاي "فزوني بهاي تمام شده بر بهاي فروش" و نيز " هزينه هاي تسعير ديون ارزي" ، به ترتيب به مبالغ 146 و 176 ميليارد ريال، به بهاي تمام شده آن پروژه، منظور شده است.
13. به شرح يادداشت توضيحي شماره 12 صورتهاي مالي، اخذ "حق امتياز سنگ آهن چاه پلنگ"، علي رغم مبلغ 20 ميليارد ريال پرداختي در اين ارتباط به "سازمان زمين شناسي" در سال 1389، تا تاريخ تهيه اين گزارش محقق نگرديده، ضمن آنکه نسبت به استرداد مبلغ ياد شده، اقدام مؤثري صورت نگرفته است.
14. براساس مصوبه مورخ 25 دي ماه 1390 هيأت مديره، از بابت تأخير دو سالۀ شرکت "فولاد افزا سپاهان- پيمانکار ساخت و راه اندازي و بهره برداري 15 ساله کارخانه دولوميت در محوطه کارخانه شرکت مورد رسيدگي"، در بهره برداري از کارخانه مزبور، مبلغ 143 ميليارد ريال جريمه مطالبه گرديده، ليکن فرآيند ادعاي مورد بحث، نهايي نشده است.
15. افزايش نرخ خريد کنسانتره و گندله از شرکت هاي سنگ آهني، منطبق با مفاد صورتجلسه مورخ 7/8/1390 تنظيمي بين سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت هاي سنگ آهني و فولادي ( ازجمله شرکت مورد رسيدگي)، طي سال مالي مورد گزارش اجرايي نگرديده است.

16. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-16- ماده 123 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شرکت مبني بر امضا و تأييد حداکثري اعضاي هيأت مديره درخصوص صورتجلسه مورخ 21/12/1390. 2-16- مفاد ماده 49 اساسنامه شرکت مبني بر ارائه صورتهاي مالي به همراه گزارش در بارة فعاليت وضع عمومي شرکت، ‌حداکثر ظرف 3 ماه پس از انقضاي سال مالي توسط هيأت مديره. 3-16- ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارائه صورتهاي مالي سالانه به همراه گزارش هيأت مديره در بارة فعاليت و وضع عمومي شرکت، به بازرس، حداقل بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام. 4-16- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 5 دستورالعمل انضباطي، درخصوص"پرداخت سود به صاحبان سهام، طبق برنامۀ اعلام شده و حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود". 5-16- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 28 تيرماه 1390 صاحبان سهام، در موارد ياد شده در بندهاي 7، 9 (مندرجات صدر بند)، 3-16 و 4-16 و 19 (بخش هاي اول، چهارم و پنجم) اين گزارش و همچنين موارد گفته شده در زير به نتيجه نرسيده است: الف- پي گيري وصول مطالبات مشکوک الوصول. ب- انتقال اسناد مالکيت زمين و ساختمان دفتر اصفهان و زمين شرکت در سايت بندرعباس. پ- پي گيري و تعيين تکليف موضوع مالکيت باغ فردوس اصفهان، خريداري شده از شرکت پلي اکريل اصفهان. ت- پي گيري انتقال رسمي مالکيت زمين طرح سبا، خريداري شده از شرکت ذوب آهن اصفهان. ث- بازپرداخت تسهيلات اعطائي به شرکت هاي تعاوني مصرف و مسکن کارکنان (منعکس در يادداشت توضيحي شماره 2-3-8 صورتهاي مالي).
17. معاملات مندرج در بند"الف" يادداشت توضيحي شماره 42 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
18. گزارش هيأت مديره در بارة فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
19. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: - ارائه چگونگي و مراحل اجرايي طرح هاي توسعه با ذکر جزئيات طرح ها، به همراه اظهارنظر حسابرس در مورد آنها، هر شش ماه يک بار و حداکثر شصت روز پس از پايان دورة شش ماهه ( موضوع ماده 8 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس). - ارائه نتايج حاصل از افزايش سرمايه در اجراي طرح‌هاي توسعة شرکت در مقاطع 6 ماهه و پايان سال، موضوع ابلاغيه شماره 010/440/ب/89 مورخ 11/12/1389 سازمان بورس و اوراق بهادار . - دريافت تأييديه از سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر احراز شرط حداقل سهام شناور ( موضوع بند 2 ماده 27 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس). - ارائه اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي نشده سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه موضوع بند 3 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان، با تأخيرارائه شده است. - پيش‌بيني عملکرد سالانه شرکت، بر اساس عملکرد واقعي سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه موضوع بند 7 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات، با تأخير ارائه شده است. - پيش بيني عملکرد سالانه تلفيقي و گروه، ‌موضوع بند 6 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات ارائه نگرديده است. - در رابطه با ماده 10 دستورالعمل افشاي اطلاعات، تسليم صورتجلسه مورخ 28/4/1390 مجمع عمومي صاحبان سهام،‌ به مرجع ثبت شرکتها، با تأخير صورت گرفته است. - افشاي اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته در چارچوب مقرر سازمان بورس و اوراق بهادار. - در ارتباط با مندرجات يادداشت توضيحي شماره 43 صورتهاي مالي، اين مؤسسه به مورد قابل ذکر ديگري، به جز مطالب عنوان شده در اين گزارش، که مرتبط با مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي (موضوع افشاي حداکثر سود قابل تقسيم، با توجه به وضعيت نقدينگي و توان پرداخت سود) باشد، برخورد نکرده است.

17تیر1391
موسسه حسابرسي دش و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دش Seyed Hossein Arab Zadeh8005281391/04/19 00:06:55
مدير موسسه دش Behrouz Daresh8002871391/04/19 00:08:18