icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
سهامي ذوب آهن اصفهان  
سرمایه ثبت شده:
33,180,587
نماد:
ذوب
سرمایه ثبت نشده:
28,322,951
کد صنعت (ISIC):
271052
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سهامي ذوب آهن اصفهان

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان ، سود وزيان جامع و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 38پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 7 و 8، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. الزامات مقرر در استانداردهاي حسابداري در خصوص ضرورت اعمال صورت‌هاي مالي کليه شرکت‌هاي تابعه در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي پيوست، به شرح مندرجات يادداشت 1-1-8 صورتهاي مالي، رعايت نشده است .
4. سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت در تاريخ ترازنامه شامل بهاي تمام شده 95 درصد سهام شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقي (سهامي خاص) به مبلغ 586 ميليارد ريال (موضوع يادداشت 2-1-8 صورتهاي مالي) مي باشد. در اين خصوص ضمن آن‌که به موجب صورت‌‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت مذکور ،به دليل تداوم زيان دهي ناشي از روند صعودي هزينه هاي استخراج معادن، مانده زيان انباشته به بيش از 7 / 5 برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده بالغ گرديده و عملا شرکت توانايي تاديه تعهدات خود در روال عادي عمليات را نداشته، به دليل انعقاد قرارداد توسط سازمان خصوصي سازي با ساير اشخاص و صدور راي مراجع قضايي، مالکيت بر دارائي‌هاي خود (زمين و ساختمان دفتر مرکزي) را نيز از دست داده است. تحت اين شرايط و در غياب دسترسي به پاره‌اي اطلاعات مورد لزوم، از جمله ارزش فعلي جريان‌هاي نقدي آتي ناشي از فعاليت شرکت، تعيين زيان ناشي از کاهش ارزش سرمايه‌گذاري مذکور مقدور نشده است.
5. مانده حساب‌هاي دريافتني ، پيش پرداختهاي جاري و سرمايه اي (موضوع يادداشت هاي 5 ، 7 و10 صورت‌هاي مالي) در تاريخ ترازنامه مشتمل بر مبلغ 975ميليارد ريال حساب‌هاي راکد انتقالي از سنوات قبل بوده که در ارتباط با قطعيت وصول آن مدارک و مستندات مورد لزوم در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است. تحت اين شرايط ، تعيين زيان ناشي از کاهش ارزش مطالبات مذکور، که در رعايت استانداردهاي حسابداري انعکاس آن در حساب‎‌ها ضروري مي‌باشد، امکان‌پذير نگرديده است.
6. وضع مانده حساب موسسه صندوق حمايت از بازنشستگي کارکنان فولاد در دوره مالي شش ماهه منتهي به پايان شهريور ماه 1397 به مبلغ 7.161 ميليارد ريال و نتايج آخرين اقدامات حقوقي صورت گرفته در زمينه وصول مانده مطالبات از آن صندوق در يادداشت 1-4-1-5 صورت‌هاي مالي به تفصيل توضيح داده شده است. با توجه به مراتب مندرج در يادداشت مذکور ، انجام تعديلاتي در حسابها ضروري است ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات مورد لزوم ، تعيين آثار ناشي از اين امر بر اقلام صورتهاي مالي ميسر نگرديده است .
7. وضعيت مطالبات ارزي سررسيد گذشته از گروه سافي تکس و پوشش تسهيلات خريد دين اسناد صادراتي مربوط به آن از طريق بيمه نامه هاي صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران به نفع بانک توسعه صادرات ايران ، تسهيلات سررسيد شده خريد دين و ادعاهاي مرتبط با مطالبه جرائم ديرکرد توسط بانک ياد شده به تفصيل در يادداشتهاي 1-2-1-5 و 2-15 صورتهاي مالي توضيح داده شده است. با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات و شواهد کافي در خصوص نحوه حل و فصل و تسويه حسابهاي فوق، تعيين تعديلات احتمالي مورد لزوم و آثار ناشي از آن بر اقلام صورتهاي مالي براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است .
8. به شرح توضيحات يادداشت 3-2-10 صورت‌هاي مالي ، در سال مالي 1389 اسناد مالکيت 20.190 هکتار از اراضي شرکت به ارزش دفتري 1.514 ميليارد ريال به نام سازمان ملي زمين و مسکن انتقال يافته و علي‌رغم اقدامات حقوقي به عمل آمده از طريق ديوان عدالت اداري جهت ابطال و انتقال مجدد اسناد مالکيت بنام شرکت، هنوز نتيجه‌اي حاصل نشده است. تحت اين شرايط و از آن‌جايي که مبلغ 630 ميليارد ريال بابت بهاي 8400 هکتار از زمين مذکور در سال‌هاي قبل از سوابق دفتري حذف گرديده، از هرگونه آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر اقلام صورت‌هاي مالي اطلاعي حاصل نگرديده است.

9. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي6و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي7و 8ضرورت مي‌يافت، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

10. ( نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي10الي 12زير مشروط نشده است.) بشرح توضيحات مشروحه در يادداشت 38 صورتهاي مالي ، سرمايه در گردش شرکت اصلي در تاريخ ترازنامه به مبلغ 20.084 ميليارد ريال منفي بوده واستمهال وعدم باز پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي در سررسيد، موجب تحميل هزينه مالي عمده شده است. تحت اين شرايط، تداوم اقدامات در جريان در زمينه بهينه‌سازي و نوسازي خطوط توليد ، تکميل و راه اندازي پروژه ها جهت افزايش توليد ، تامين بموقع مواد اوليه،حفظ و توسعه بازارهاي فروش محصولات ، مديريت منابع و مصارف و به‌کارگيري کليه امکانات موجود از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي باشد .
11. نتيجه نهايي اعلام نظرهيئت داوري اتاق بازرگاني در خصوص چگونگي حل و فصل اختلاف حساب فيمابين با شرکت قائـم رضا،مرتبط بامبلغ 526 ميليارد ريال پيش‌پرداخـت‌ سرمايه‌اي راکد موضوع يادداشـت 7-2-10 صورت‌هاي مالي،هنوز مشخص نشده است.
12. آخرين وضعيت ماليات عملکرد ، تکليفي و ارزش افزوده شرکت اصلي در يادداشتهاي 2-13 و 2-34 صورتهاي مالي به تفصيل تشريح شده است .تعيين مبلغ قطعي بدهي از اين بابت موکول به اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد .

13. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ،در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست ونسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند بررسي اجمالي ويا تحريفهاي با اهميت است.در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين‌خصوص موارد مندرج در بند هاي 3 الي 5 ، 7 و 8 بخش "مباني نتيجه گيري مشروط " قابل ذکر مي‌باشد.

14. عمليات شرکت از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکت‌ ها ي پذيرفته شده در فرابورس موضوع دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مورد بررسي قرارگرفته و ملاحظه شده که مواردي به شرح زير مراعات نگرديده است: شماره ماده دستورالعمل : بند 6 مکرر ماده 7 ، موضوع : ارائه اطلاعات وضعيت خرداد ماه ، حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان ماه مربوطه . شماره ماده دستور العمل : ماده 9 ، موضوع : ارائه فوري تصميمات و ارائه صورتجلسه مورد تاييد هيات رئيسه مجمع حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي . شماره ماده دستور العمل : ماده10 ، موضوع : ارائه صورتجلسه مجمع عمومي، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل آن، به مرجع ثبت شرکت‌ها. شماره ماده دستور العمل : ماده 13 ، موضوع : ارائه فوري تاثيرات با اهميت ناشي از تغييرات ارز (قيمت ارز) .

14آذر1397
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Mostafa Aalaei [Sign]8715451397/09/15 16:28:51
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Reza Masoumzadeh [Sign]8007471397/09/15 16:34:01
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741397/09/15 16:35:31