icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد  
سرمایه ثبت شده:
160,000
نماد:
بميلا( فميلا )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
461001
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1392/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1392/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۲/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۲/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱۷۲,۷۲۱ ۱۵۹,۴۸۱ ۸ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۷۴ ۷۴ ۰
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۰ ۰ -- سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۲,۱۴۵ ۵,۶۳۳ (۶۲)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱,۰۰۲ ۹,۰۱۱ (۸۹) پیش دریافتها ۸۴۲ ۸۷,۴۸۱ (۹۹)
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۵۰ ۱۸۶ (۷۳) ذخیره مالیات بر درآمد ۵,۲۳۶ ۱,۳۵۵ ۲۸۶
موجودی مواد و کالا ۱۴,۳۲۸ ۱۵,۴۲۶ (۷) حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
پیش پرداختها ۱۰۸ ۷۰,۶۷۱ (۱۰۰) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۵۲ ۵۵ (۵)
جمع داراییهای جاری ۱۸۸,۲۰۹ ۲۵۴,۷۷۵ (۲۶) جمع بدهیهای جاری ۸,۳۴۹ ۹۴,۵۹۸ (۹۱)
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۰ ۰ -- حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۱۲,۵۶۲ ۱۲,۵۶۰ ۰ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای نامشهود ۴ ۴ ۰ ذخیره مزایای پایان خدمت ۸۷ ۹۲ (۵)
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۰ ۰ -- جمع بدهیهای غیر جاری ۸۷ ۹۲ (۵)
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۸,۴۳۶ ۹۴,۶۹۰ (۹۱)
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۷۳۲ ۷۳۲ ۰
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۳۱,۶۰۷ ۱۱,۹۱۷ ۱۶۵
جمع داراییهای غیر جاری ۱۲,۵۶۶ ۱۲,۵۶۴ ۰ جمع حقوق صاحبان سهام ۱۹۲,۳۳۹ ۱۷۲,۶۴۹ ۱۱
جمع داراییها ۲۰۰,۷۷۵ ۲۶۷,۳۳۹ (۲۵) جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۲۰۰,۷۷۵ ۲۶۷,۳۳۹ (۲۵)
سایر اطلاعات:
1- از سرفصل خالص درآمد(هزينه) هاي متفرقه به مبلغ 8،328 ميليون ريال (معادل 42 درصد سود خالص)، مبلغ 8،045 ميليون ريال (معادل 97 درصد سرفصل مذکور) مربوط به سود سپرده بانکي مي باشد.

2- شرکت جزئيات سرفصل هاي فروش، بهاي تمام شده، موجودي کالا، خالص ساير درآمد و هزينه هاي متفرقه و همچنين توضيحات تکميلي درخصوص کاهش سرفصل هاي حسابهاي دريافتني تجاري، پيش پرداختها، ساير حسابها واسناد پرداختني، سود سهام پرداختني، پيش دريافتها و فروش را به پيوست ارائه نموده است.