icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان  
سرمایه ثبت شده:
6,000,000
نماد:
سيدکو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
539440
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1401/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان

1. 1 -صورت وضعيت‌‏ مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان (سهامي‏عام) به تاريخ 31 شهريور 1401 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 43 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است . مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري دربارة صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2 -بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‎دوره‌اي شامل پرس‏و‏جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3 -برخلاف استانداردهاي حسابداري خالص دارايي ها و بدهي هاي قابل تشخيص شرکتهاي فرعي و وابسته در زمان تحصيل به ارزش منصفانه تعيين نگرديده است. لذا ارزش دفتري سرمايه‌گذاري در شرکت هاي وابسته، داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود، سرقفلي و منافع فاقد حق کنترل (يادداشت‏هاي توضيحي 13 الي 15، 17، 27 و 31) به نحو صحيح منعکس نشده و تعديلات لازم در صورت‌هاي مالي تلفيقي اعمال نگرديده است. همچنين اطلاعات مالي دوره شش ماهه شرکت سيمان فراز فيروزکوه، شرکت توسعه صادرات صنعت سيمان، شرکت سيمان قائن، شرکت سيمان داراب، شرکت سيمان آرتا اردبيل، شرکت سيمان ممتازان کرمان و شرکت سيمان نيزار قم (شرکت‌هاي وابسته) در صورت‌هاي مالي تلفيقي به روش ارزش ويژه منعکس نشده است. مضافا اينکه عمليات بازار گرداني سهام شرکت‌هاي فرعي و مانده مطالبات از صندوق بازار گرداني به نحو مناسب ارائه نگرديده است. (شايان ذکر است در دوره مالي مورد گزارش خريد و فروش سهام شرکت‌هاي فرعي به ترتيب به مبلغ 805 ميليارد ريال و 018ر1 ميليارد ريال بوده است). باتوجه‏به مراتب فوق تعديل حسابها ضروري است، ليکن به‏دليل فقدان اطلاعات کافي تعيين آثار مالي ناشي از موارد ياد شده بر صورت هاي مالي تلفيقي براي اين سازمان امکان پذير نمي‌باشد.

4. 4 - براساس بررسي اجمالي انجام شده، به‏استثناي آثار مورد مندرج در بند‏ 3 ، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‏‌هاي با اهميت، طبق استاندارد‏هاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. 5 -به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-3-42 و 2-3-42، در ارتباط با زمين 13 هکتاري کارخانه شرکت سيمان فيروزکوه بر عليه شرکت اقامه دعوي شده که راي صادره توسط شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامي تهران مورخ 7/3/1401 به نفع شرکت صادر، ليکن راي مذکور مورد اعتراض قرار گرفته و تاکنون راي نهايي صادر نگرديده است. همچنين اراضي کارخانه گروه صنايع سيمان کرمان، در سال 1346 بصورت حدي و بدون تعيين حدود خريداري گرديده است. طبق نظريه کميسيون منابع طبيعي بخش عمده‌اي از اراضي ملي محسوب گرديده و صرفا ميزان 74 هکتار از اين اراضي به شرکت اختصاص يافته، موضوع مورد اعتراض شرکت واقع و دعوي مطروحه در دادگاه در حال رسيدگي مي‌باشد که تعيين تکليف نهايي وضعيت زمين‌هاي شرکت منوط به راي دادگاه مي‌باشد. مضافا گروه صنايع سيمان کرمان طي قرارداد منعقده با شرکت نوسازي و ساختمان تهران (سهامي عام) در سال 1382 يک طبقه از برج ظفر به متراژ 1147 متر مربع از شرکت مزبور خريداري نموده که به دليل اختلاف فروشنده با پيمانکار مجري به رغم اقدامات حقوقي و پيگيريهاي انجام شده تا تاريخ اين گزارش تحويل شرکت فرعي سيمان کرمان نگرديده است. پيامدهاي احتمالي ناشي از تعيين تکليف نهايي وضعيت ساختمان و زمين‌هاي شرکت منوط به راي دادگاه مي‌باشد.

6. 6 -به شرح يادداشت توضيحي 5-1-34، سرفصل پرداختني‎هاي تجاري و ساير پرداختني‎ها شامل مبلغ 273 ميليارد ريال دريافتي از محل قانون هدفمند کردن يارانه‎ها طي سنوات گذشته مربوط به شرکت هاي بين‌المللي ساروج بوشهر، سيمان شمال و سيمان مازندران مي‏باشد که تاکنون تسويه نشده و علي رغم اعلام بانک ملي مبني بر تسويه بدهي مذکور، شرکت ها با توجه به افزايش چند برابري بهاي سوخت (مازوت)، در اجراي قانون هدفمندي يارانه‏ها، درخواست بلاعوض نمودن مبلغ مذکور و حمايت از توليد داخلي را نموده‎اند که تعيين وضعيت قطعي و نحوه تسويه آن، تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است.

7. 7-مسئوليت "سايراطلاعات" با هيات مديره شرکت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين سازمان نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود . در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌ هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف ‌هاي با اهميت است. درصورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان طور که دربخش "مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين سازمان به اين نتيجه رسيده که "سايراطلاعات"حاوي تحريف‏هاي با اهميت به شرح بند 3 اين گزارش مي باشد.

8. 8-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد زير رعايت نشده است: شماره بند و مادهشرح دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات بند 10 ماده 7افشاء صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت‌هاي فرعي در موعد مقرر. تبصره 5 ماده 7افشاي فوري صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده ميان دوره‌اي. تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره (مربوط به مديرعامل شرکت). دستورالعمل حاکميت شرکتي ماده 42افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي شرکت در پايگاه اينترنتي شرکت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت. ماده 28واگذاري سهام شرکت اصلي (نهايي) در تملک شرکت‌ فرعي. اساسنامه نمونه ماده 28دعوت مجمع عمومي عادي جهت تکميل اعضاي هيات مديره ظرف مدت يک‌ماه. ماده 44اعلام اسامي هيات مديره به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمي (مربوط به مديرعامل شرکت) دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي در بازار اوراق بهادار بند 2 ماده 7اختصاص حداقل 70 درصد از دارايي‌ها به سرمايه‌گذاري در واحدهاي سرمايه‌گذاري داراي حق راي (نسبت فعلي 61 درصد) ابلاغيه شماره 161344/121 مورخ 19/8/1400افشاء علت تغيير سود (زيان) عملياتي بيش از 30 درصد نسبت به دوره مشابه سال مالي قبل.

30آبان1401
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني سازمان حسابرسي Reza Karimi Moridani [Sign]8917051401/09/13 15:08:06
مديرارشد سازمان حسابرسي Yazdan Khadibi Boroujeni [Sign]8715221401/09/13 15:39:42
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Reza Esmaeil Zade [Sign]8109761401/09/13 15:42:05