لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)  نماد: شاراک   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  1,200,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک) طی نامه شماره مورخ 1390/11/30 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1391/12/30 با سرمایه 1,200,000 میلیون ریال مبلغ 770 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1391/12/30
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
پیش بینی
سال منتهی به 1390/12/29
(حسابرسی شده)
درصد نسبت به
فروش
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 فروش
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1391/12/30(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
 1- شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 90 را در تاريخ هاي 08/12/89 ،12/04/90 و 04/08/90 مبلغ 730 ريال و در تاريخ هاي 13/09/90 و 07/10/90 مبلغ 950 ريال اعلام نموده است.

2- پيش‌بيني عملکرد سال مالي منتهي‌به 31/12/91 نسبت به پيش بيني سال مالي قبل به‌ترتيب فروش 3 درصد افزايش، بهاي تمام‌شدة کالاي فروش‌رفته 6 درصد افزايش، سود عملياتي 19 درصد کاهش و سود خالص 19 درصد کاهش نشان مي‌دهد.

3- شرکت مفروضات بودجه را در فايل پيوست و ذيل صورت سود و زيان اعلام نموده است.

4- بر اساس اطلاعات ارسالي، هيئت‌مديره در نظر دارد به ازاي هر سهم 70درصد سود خالص (مبلغ 539 ريال) را جهت تقسيم به مجمع عمومي عادي سال 91 پيشنهاد نمايد.