لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  صنايع کاشي اصفهان  نماد: کاصفا   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  150,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : ثبت شده پذیرفته نشده  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت صنايع کاشي اصفهان طی نامه شماره مورخ 1391/02/10 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1391/12/30 با سرمایه 150,000 میلیون ریال مبلغ 9 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1391/12/30
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
پیش بینی
سال منتهی به 1390/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 فروش
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1391/12/30(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1390/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
 1) شرکت پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/89 را در تاريخ هاي 19/12/88، 14/01/89 (حسابرسي شده) و 07/05/89 مبلغ 32 ريال، در تاريخ 09/05/89 مبلغ 31 ريال، در تاريخ هاي 02/08/89 و 30/10/89 مبلغ 64 ريال و در تاريخ 12/12/89 مبلغ 27 ريال اعلام نموده بود که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 49 ريال محقق گرديد.

2) شرکت پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/90 را در تاريخ هاي 12/12/89، 07/01/90 (حسابرسي شده) و 09/05/90 مبلغ 153 ريال و در تاريخ هاي 23/08/90 ،09/09/90 و 10/11/90 مبلغ 42 ريال اعلام نموده است.