لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي  نماد: وپترو   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  1,820,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1391/02/31 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي طی نامه شماره مورخ 1390/03/22 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1391/02/31 با سرمایه 1,820,000 میلیون ریال مبلغ 150 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1391/02/31
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
جمع درآمدها
پیش بینی
سال منتهی به 1390/02/31
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
جمع درآمدها
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 سود حاصل از سرمایه گذاری
 سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
 سود حاصل از سایر فعالیتها
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 جمع درآمدها  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1391/02/31(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1390/02/31 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
 (1) شرکت پيش بيني درآمد هر سهم شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به 31/03/90 را در تاريخهاي 06/05/89 و 17/07/89 مبلغ 2 ريال و پيش بيني درآمد هر سهم براي دوره 11 ماهه منتهي به 31/02/89 را در تاريخهاي 27/07/89، 02/11/89 و 17/01/90 مبلغ 2 ريال و مطابق اطلاعات پيوست مبلغ 12 ريال اعلام نموده است. شايان ذکر است که شرکت دليل تعديل جزئيات پيش بيني را کاهش هزينه هاي مالي سال 90 ناشي از تسويه وام دريافتي از بانک اقتصاد نوين اعلام نموده است. ضمناً بر اساس تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 25/07/89، پايان سال مالي شرکت از پايان خرداد ماه به پايان ارديبهشت ماه تغيير يافته است لذا اطلاعات سال 90 به صورت پيش بيني دوره 11 ماهه منتهي به 31/02/90 مي باشد.

(2) پيش‌بيني عملکرد سال مالي منتهي به 31/02/91 در مقايسه با پيش بيني دوره مالي 11 ماهه منتهي به31/02/90، سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها 7 درصد کاهش، سود عملياتي مبلغ 248ر745 ريال افزايش و سود خالص مبلغ 691ر214 ميليون ريال افزايش داشته است.

(3) شرکت پيش بيني درآمد هر سهم شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به 31/03/91 را در تاريخ 24/01/90 مبلغ 20 ريال، در تاريخ 09/03/90 مبلغ 130 ريال (به بازار منعکس نگرديد) و مطابق اطلاعات پيوست مبلغ 150ريال اعلام نموده است. شايان ذکر است که شرکت دلايل تغيير جزئيات پيش بيني را عمدتاً ناشي از کاهش سهم شرکت سرمايه گذاري از سود مصوب مجامع شرکتهاي سرمايه پذير و پيش بيني سود حاصل از فروش سهام شرکتهاي پتروشيمي مرواريد و پتروشيمي مرجان به ترتيب به مبالغ 836.400 و 50.745 ميليون ريال اعلام نموده است. ضمناً آگهي منتشر شده شرکت جهت برگزاري مزايده و صورت جلسه بازگشايي پاکات قيمت پيشنهادي براي سهام شرکتهاي فوق الذکر به پيوست در سامانه ارائه گرديده است.

(4) مطابق اطلاعات دريافتي از شرکت، پيش بيني خالص درآمد (هزينه) هاي متفرقه شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به 31/02/91 به مبلغ 691.215 ميليون ريال عمدتاً بابت ذخيره مطالبات مشکوک الوصول از شرکتهاي: سرمايه گذاري هامون کيش به مبلغ 425.119 ميليون ريال، گسترش تجارت هامون به مبلغ 100.000 ميليون ريال و غرب گستر به مبلغ 165.466 ميليون ريال و زيان تسعير ارز به مبلغ 630 ميليون ريال مي باشد.

(5) مطابق صورت‌هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده، زيان انباشته تلفيقي گروه در تاريخ 30/09/89، مبلغ (619ر987) ميليون ريال مي‌باشد.

(6) شرکت پيش¬بيني درآمد تلفيقي هر سهم سال مالي منتهي به 31/02/91 را در تاريخ 24/01/90 مبلغ 84 ريال و مطابق اطلاعات پيوست مبلغ 54 ريال اعلام نموده است که اطلاعات اخير به¬پيوست در سامانه ارائه گرديده است.

(7) بديهي است عملکرد واقعي شرکت بايستي براساس نوع فعاليت (سرمايه‌گذاري) تحليل گردد.