لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  توکا ريل  نماد: توريل   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  653,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در فرابورس ايران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

نوع اظهار نظر: تعدیل نشده(مقبول)
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره توکا ريل
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت توکاريل(سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29اسفندماه1392 ، ‏همراه با سايراطلاعات مالي پيش بيني شده که پيوست مي باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات ‏مالي آتي" مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت اطلاعات مالي پيش بيني شده مزبور و ‏مفروضات مبناي تهيه آنها با هيأت مديره شرکت است . ‏
2براساس رسيدگي به شواهدپشتوانه مفروضات،اين موسسه به مواردي برخوردنکرده است که ‏متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي رابراي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. به علاوه ، ‏به نظراين موسسه ، صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور براساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه وطبق ‏استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.‏
3نتايج واقعي احتمالاًمتفاوت از پيش بيني هاخواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد ‏انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل مي تواند بااهميت باشد.‏
4ظرفيت عملياتي شرکت تابعي ازتعدادوحجم واگنهاومسافت طي شده مي باشد.نظربه اينکه مسافت طي شده ‏براساس قرارداد منعقده باشرکت فولادمبارکه اصفهان تعيين مي شود،بنابراين مقاديرقطعي ارائه خدمات بستگي به ‏تعيين مسيرهاي ريلي اعلامي ازطرف کارفرما(شرکت فولادمبارکه اصفهان)دارد.براي سال مالي آتي براساس ‏قراردادمنعقده باشرکت فولادمبارکه اصفهان ميانگين مقاديرحمل ريلي مواداوليه توسط شرکت 10ميليون تن ‏پيش بيني شده است.شرکت براساس ظرفيت قابل دسترس،درحدود82درصدظرفيت قراردادي‎ ‎رامبناي تنظيم ‏بودجه سال1392قرارداده است .همچنين باتوجه به نرخهاي اعلامي ازطرف راه آهن جمهوري اسلامي ‏ايران،نرخهاي درآمدارائه خدمات سال مالي آتي نسبت به نرخ متوسط سال1391معادل25درصدافزايش يافته ‏است.‏
5اختلاف حساب شرکت باراه آهن جمهوري اسلامي ايران ناشي ازادعاي مبلغ 119ميلياردريال بيشترازمبالغ ثبت ‏شده دردفاتر، عمدتاًبابت مغايرت در مباني محاسباتي(تعرفه فشارمحوري) انتقالي از سنوات قبل مي باشد. هرگونه ‏توافق قطعي دراين رابطه،بروضعيت مالي آتي شرکت تاثيرگذارخواهدبود.‏
تاریخ گزارش : 15اسفند1391
توضیحات :
حسابرسي انديشگران پويا ( حسابداران رسمي )
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه انديشگران پوياFarshid Mohebbi8614791391/12/20 08:48:04
شريک موسسه انديشگران پوياKhosro Lotfizadeh8006821391/12/20 08:52:22
مدير موسسه انديشگران پوياReza Masoumzadeh8007471391/12/20 08:54:19