لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي  نماد: وپترو   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  1,820,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1391/02/31 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي طی نامه شماره مورخ 1390/01/24 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1391/02/31 با سرمایه 1,820,000 میلیون ریال مبلغ 20 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1391/02/31
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
جمع درآمدها
پیش بینی
سال منتهی به 1390/02/31
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
جمع درآمدها
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 سود حاصل از سرمایه گذاری
 سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
 سود حاصل از سایر فعالیتها
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 جمع درآمدها  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1391/02/31(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1390/02/31 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
 (1) شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 31/03/90 را در تاريخهاي 06/05/89 و 17/07/89 مبلغ 2 ريال و پيش بيني درآمد هر سهم براي دوره 11 ماهه منتهي به 31/02/89 را در تاريخهاي 27/07/89، 02/11/89، 17/01/90 و مطابق اطلاعات پيوست مبلغ 2 ريال اعلام نموده است. شايان ذکر است که بر اساس تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 25/07/89، پايان سال مالي شرکت از پايان خرداد ماه به پايان ارديبهشت ماه تغيير يافته است لذا اطلاعات سال 90 به صورت پيش بيني دوره 11 ماهه منتهي به 31/02/90 مي باشد.

(2) پيش‌بيني عملکرد سال مالي منتهي به 31/02/91 در مقايسه با پيش بيني دوره مالي 11 ماهه منتهي به31/02/90، سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها 51 درصد افزايش، سود عملياتي 54 درصد افزايش و سود خالص مبلغ 238ر32 ميليون ريال افزايش داشته است. شايان ذکر است که شرکت دلايل تغيير جزئيات پيش بيني را افزايش سود حاصل از سرمايه گذاري به مبلغ 53.674 ميليون ريال ناشي از برآورد مبلغ 62.220ميليون ريال سود سهام شرکت پتروشيمي مرواريد (فايل الکترونيکي بودجه حسابرسي نشده سال 1390 شرکت پتروشيمي مرواريد به عنوان ضمائم در سامانه قابل دسترس مي باشد)، افزايش سود سهام شرکت فيرمکو پارس به مبلغ 6.419 ميليون ريال ، افزايش سود سهام شرکت پتروشيمي فن آوران به مبلغ 2.871 ميليون ريال ، افزايش سود سهام پتروشيمي خارک به مبلغ 2.699 ميليون ريال ، افزايش سود سهام شرکت تکين کو به مبلغ 1.497 ميليون ريال ، افزايش سود سهام شرکت بيمه نوين به مبلغ 1.482 ميليون ريال ، افزايش سود سهام شرکت شاخص به مبلغ 1.449 ميليون ريال ، وافزايش سود سهام ساير شرکتها به مبلغ 502 ميليون ريال و کاهش سود سهام شرکت شيمي بافت به مبلغ 17.203 ميليون ريال و کاهش سود سهام شرکت ساختمان ايران به مبلغ 8.262 ميليون ريال اعلام نموده است.

(3) مطابق صورت‌هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده، زيان انباشته تلفيقي گروه در تاريخ 30/09/89، مبلغ (619ر987) ميليون ريال مي‌باشد.

(4) شرکت پيش¬بيني درآمد تلفيقي هر سهم سال مالي منتهي به 31/02/91 را مطابق اطلاعات پيوست مبلغ 84 ريال اعلام نموده است که اطلاعات اخير به¬پيوست در سامانه ارائه گرديده است.

(5) بديهي است عملکرد واقعي شرکت بايستي براساس نوع فعاليت (سرمايه‌گذاري) تحليل گردد.