لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید : English Version
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت:  صنايع شيميايي سينا  نماد: شسينا   کد صنعت (ISIC):  سرمایه ثبت شده  23,625 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده)   وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران  سرمایه ثبت نشده  0 میلیون

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت صنايع شيميايي سينا طی نامه شماره مورخ 1391/12/03 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1392/12/29 با سرمایه 23,625 میلیون ریال مبلغ 502 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1392/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
پیش بینی
سال منتهی به 1391/12/30
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
درصد
تغییرات
دلایل تغییرات
         
 فروش
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری               
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات      
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات       
 سود هر سهم پس از کسر مالیات       
 سرمایه        

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29(حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
 1. شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 را در تاريخ هاي 17/12/90 و 27/12/90 (حسابرسي شده) و در تاريخ 05/05/91 مبلغ 403 ريال و در تاريخ 29/07/91 و در تاريخ 20/08/91 مبلغ 466 ريال و در تاريخ 27/10/91 مبلغ 477 ريال اعلام نموده است.

2. شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/92 را طبق اطلاعات پيوست مبلغ 502 ريال اعلام نموده است.

3. پيش‌بيني عملکرد سال مالي منتهي به 30/12/92 نسبت به پيش بيني عملکرد سال مالي قبل به‌ترتيب فروش 45 درصد افزايش، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته 44 درصد افزايش، سود عملياتي 10 درصد افزايش و سود پس از کسر ماليات 5 درصد افزايش نشان مي‌دهد. شرکت دلائل تغيير را افزايش مقدار و نرخ فروش عنوان نموده است.

4. شرکت اعلام نموده است که هيئت‌مديره در نظر دارد، تقسيم 50 درصد سود خالص سال مالي 92 را بين صاحبان سهام به مجمع عمومي عادي ساليانه پيشنهاد نمايد.

5. مزيد اطلاع، شرکت اعلام نموده است که به منظور اصلاح ساختار مالي، برنامه افزايش سرمايه به ميزان 30 درصد سرمايه فعلي را از محل سود انباشته را دارد که جهت اخذ مجوز اقدام خواهد شد.

6. مزيد اطلاع، شرکت مبلغ 000ر820ر4 دلار فروش ارزي پيش بيني شده را به نرخ هر دلار 500ر24 ريال تسعير نموده است.

7. مزيد اطلاع، کاهش در ساير درآمد (هزينه)هاي عملياتي عمدتا ناشي از کاهش در سود تسعير ارز از بابت حساب هاي دريافتني ارزي به ميزان 105ر2 ميليون ريال و افزايش در هزينه هاي جذب نشده در توليد به مبلغ 597ر2 ميليون ريال مي باشد.