مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/09/30شرکت گلتاش - نماد: شگل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/12/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1392/01/27 درمحل ساختمان اداري شرکت پاکسان واقع در تهران - کيلومتر 8 بزرگراه فتح   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران886280.2 %
سرمايه گذاري بهشهر ايران8313791.85 %
سرمايه گذاري سپه20149754.48 %
مديريت صنعت شوينده صنايع بهشهر3789483784.21 %
جمع4082981945.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جمشيد فروزش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هوشنگ بالا زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا زماني فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حبيب همداني رجا  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 0 45,000 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل

سایر موارد
توضیحات:
د با توجه به مجوز صادره از طرف اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان براي شرکت گلتاش مبني بر تاييد صلاحيت آزمايشگاه همکار گلتاش ،انجام خدمات آزمايشگاهي به موضوع فرعي شرکت ( بند ب ماده 2 اساسنامه ) اضافه گرديد(منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ) .