مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک - نماد: دبالک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/07/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1394/08/10 درمحل تهران - خيابان الوند - کوچه آويز- پلاک 5 - طبقه 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران35685933.24 %
شرکت سرمايه گذاري البرز ( سهامي عام)9491555686.29 %
جمع9848414970.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي ميرزا کوچک شيرازي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عقيل آرين نژاد فيض آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشيد مرادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي اسدي مشيزي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
30,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل

سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده اساسنامه