مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29شرکت بانک سينا - نماد: وسينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ 1391/04/27 درمحل تهران ، بزرگراه شهيد چمران ، نرسيده به خيابان وليعصر ، هتل استقلال   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير2181777135.45 %
شرکت مالي و سرمايه گذاري سينا (سهامي خاص)3522671518.81 %
موسسه بنياد علوي3893833649.73 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت3935226409.84 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 254224913263.56 %
جمع389560000097.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رحمت اله صادقيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهزاد گلکار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد توفيقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين فرزان اصل  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 0 2,000,000 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل

سایر موارد
توضیحات:
استماع گزارش هيات مديره و گزارش بازرس قانوني بانک در خصوص افزايش سرمايه اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزايش سرمايه بررسي و تصويب افزايش سرمايه پيشنهادي هيات مديره بانک ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.