مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1391/12/30شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال - نماد: زمگسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1391/04/27 درمحل شرکت واقع در قزوين کيلومتر 18 جاده قزوين - آبيک ، کيلومتر 6 جاده خاکعلي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تليسه نمونه و شير و دام و مديريت2500 %
سهام فروش رفته در بورس815130.65 %
بنياد مستضعفان و جانبازان496832939.75 %
هلدينگ شير و گوشت پارس637500051 %
جمع1142509238.08 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا بيگدلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد فضل اله اميرارجمندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي نادري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود سپاهي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
9,800 0 7,700 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
عليرغم دعوت از نماينده سازمان حسابرسي جهت شرکت مجمع ، ايشان در جلسه مجمع حضور نيافت. منظور از تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس ، اصلاح بند 6 اساسنامه شرکت از بابت تغيير مبلغ سرمايه شرکت از 12500 ميليون ريال به 30000 ميليون ريال مي باشد.