مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت پلي اکريل ايران - نماد: شپلي
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر - به استحضار می رساند هيات اجرايي کارخانه پلي اکريل در راستاي دسترسي به ظرفيت اسمي کارخانه ، مذاکرات مختلف و متنوعي را به انجام رسانده و ليکن تا لحظه تحرير اين نامه هيچ قراردادي به امضاء طرفين نرسيده است .
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.