icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
مجتمع صنايع لاستيک سير جان
سرمایه ثبت شده:
50,322
نماد:
پکرمان1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام مجتمع صنايع لاستيک سير جان

1. 1-صورت¬هاي مالي شرکت مجتمع صنايع لاستيک سيرجان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1399 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي (1) تا (35) توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه¬اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظراين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مجتمع صنايع لاستيک سيرجان (سهامي خاص) درتاريخ 30 آذر 1399 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 2-2-33 ،بابت اصل ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض آلايندگي و جرايم متعلقه سال هاي مالي منتهي به 30 آذر 1392 الي 30 آذر 1396 بر اساس برگ هاي مطالبه و قطعي ارائه شده، جمعا مبلغ 127، 29 ميليون ريال (شامل 12.449 ميليون ريال اصل ماليات و 16.678 ميليون ريال جرايم) بيش از مبالغ پرداخت شده و ذخيره موجود در حساب ها از شرکت مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت واقع گرديده و تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. اظهار نظر اين مؤسسه بر اثر مفاد اين بند "تعديل" نشده است.

6. 6-صورتهاي مالي سال قبل توسط مؤسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده و نسبت به آن طي گزارش مورخ 27 بهمن 1398 ، اظهار نظر "مشروط" ارائه شده است.

7. 7-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با ثبت تصميمات صورتجلسه هيئت مديره مورخ 9 بهمن1397 در خصوص تعيين سمت اعضاي هيئت مديره نزد اداره ثبت شرکتها، رعايت نشده است
8. 8-طي سال مورد گزارش نماينده حقيقي يکي از اعضاي حقوقي هيئت مديره(گروه صنعتي بارز) در جلسات هيئت مديره شرکت ننموده است. در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و بند 2 ماده 16 اساسنامه شرکت جلب مي نمايد.
9. 9-عليرغم وجود ريسک بالا، موجودي مواد و کالاي شرکت به شرح يادداشت توضيحي شماره 18 صورتهاي مالي پوشش بيمه اي کافي ندارد به طوري که اين دارائيها با بهاي تمام شده 025، 186 ميليون ريال تا سقف 700، 78 ميليون ريال از پوشش بيمه اي برخوردار مي باشد.
10. 10-پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 27 اسفند 1398 در موارد زير به نتيجه قطعي نرسيده است: الف) تعيين تکليف پرونده هاي مالياتي (ارزش افزوده و عوارض آلايندگي موضوع بند 5 اين گزارش). ب) ثبت صورتجلسه مرتبط با تعيين سمت اعضاي هيئت مديره. ج) پيگيري هاي لازم درخصوص دريافت سند رسمي مالکيت مابقي عرصه کارخانه. د) استقرار ساختار مناسب به منظور اجراي قانون مبارزه با پولشويي. ه) راه اندازي سيستم بهاي تمام شده.
11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت در پايان سال مالي و طي يادداشت هاي پيوست صورت¬هاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور عليرغم کسب مجوز از هيئت مديره با توجه به ترکيب اعضاء هيئت مديره، رعايت مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري امکان پذير نبوده است. معهذا به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 12-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13-صورتهاي مالي به امضاي چهار نفر از اعضاي هيئت مديره رسيده است.
14. 14-در اجراي ماده (33) دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور، آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است.در اينخصوص به استثناي معرفي مسئول واحد مبارزه با پولشويي به دبيرخانه ستاد مربوطه، اقدامات لازم در اين رابطه توسط شرکت صورت نپذيرفته است.

14اسفند1399
موسسه حسابرسي رايمند و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مديرفني موسسه رايمند Majid Mohammadi [Sign]9018411399/12/24 12:24:00
شريک موسسه رايمند Homayoon Moshirzadeh [Sign]8007381399/12/24 12:27:29
مدير موسسه رايمند Fariborz Amin [Sign]8000881399/12/24 12:40:44