مشخصات
امضا کنندگان: [ Behnam Khosh Kalam [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سيمان فارس - نماد: سفار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1396/02/26 درمحل  تهران- خيابان مطهري- بعد از خيابان قائم مقام فرهاني پلک 334 -سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان فارس نو2155990.09 %
شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان4549690.2 %
ساير سهامداران 23264901 %
شرکت گچ ماشيني فارس 58250002.5 %
شرکت سيمان بهبهان58701412.52 %
شرکت سيمان فارس و خوزستان21830780193.69 %
جمع233000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد ابراهيم مهدويان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين عرب علي دوستي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بيژن جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهنام خوشکلام  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سيمان بهبهان817اصلیعليرضا بستانيان2370339640عضو هیئت مدیرهموظفمهندسي مکانيک
شرکت گچ ماشيني فارس7461اصلیفرامرز رمضاني0043609643نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي شيمي
سيمان فارس نو10346اصلیحسن غضنفريان پور4072180531عضو هیئت مدیرهغیر موظف مهندسي مکانيک
سيمان فارس و خوزستان4081اصلیسيد جليل حديقه2296575943رئیس هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي مکانيک
شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان9501اصلیبهزاد مرادي3251259857عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت اجرايي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۲,۰۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷۷,۴۴۹
تعدیلات سنواتی
(۲,۰۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۷۵,۴۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۳,۴۹۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۱,۹۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴۳,۹۷۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴۳,۹۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۰,۱۹۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۳,۷۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۳۰
سرمایه
۲۳۳,۰۰۰
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,400,000 11,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200,000,000 1,200,000,000 به صورت ناخالص