مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:در گزارش اصلاحي فوق به درخواست کارشناس محترم فرابورس، تصميمات مجمع همراه با تاييده هاي شرکت هاي محترم حسابرس اصلي و علي البدل تقديم مي گردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت سخت آژند - نماد: ثاژن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/19 درمحل  بلوار آفريقا (نلسون ماندلا) ، خيابان سعيدي، پلاک 33 ، واحد 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران کمتر از يک درصد1650 %
شرکت سرمايه گذاري زعيم2700000.07 %
شرکت کارگزاري دليران پارس 26259100.66 %
شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان مازندران31203290.78 %
شرکت سرمايه گذاري عمران توسعه استان هرمزگان229000005.73 %
گروه اقتصادي دليران پارس (سهامي خاص)285550007.14 %
غلامرضا بهاري4480000011.2 %
جمع10227140425.57 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي معروفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جمشيد صوفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي عاليپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي جعفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
پيشگامان عمران و توسعه استان گلستان10320878017اصلیمهدي معروفي0065005570رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري زعيم10102773137اصلیجمشيد صوفي3257131216عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
توسعه گردشگري دليران پارس10320553447اصلیعلي عالي پور1753866693عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
پيشگامان توسعه و عمران استان سمنان10320894601اصلیعزيز قشقايي6189779816عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
پيشگامان عمران و توسعه استان قزوين10320891081اصلیمحمد قائد2451943084نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.