icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
کود شيميائي اوره لردگان
سرمایه ثبت شده:
5,000,000
نماد:
شلرد( لردگان )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
241251
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 356543 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام کود شيميائي اوره لردگان

1. صورتهاي مالي شرکت کود شيميايي اوره لردگان (سهامي عام) – قبل از مرحله بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کود شيميايي اوره لردگان (سهامي عام)- قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 29 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. بشرح يادداشتهاي توضيحي 1 – 1 – 9 و 1 – 2 – 9، سرفصل پرداختني هاي غيرتجاري شامل مبلغ 744ر7 ميليارد ريال بدهي ارزي (معادل 35/676ر191ر32 يورو و 24/199ر799ر747 درهم) و ريالي به شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس مي باشد که بابت انتقال مطالبات شرکت ملي صنايع پتروشيمي (NPC) به همراه کارمزد و جرائم معوق تسهيلات دريافتي از شرکت مزبور (پيرو موافقتنامه 3 جانبه مورخ 30/09/1395) ايجاد گرديده است. در اين رابطه مفاد بند 6 موافقتنامه (موضوع تعهد شرکت مورد رسيدگي نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس در خصوص نحوه بازپرداخت مبالغ انتقالي) به نتيجه نرسيده و تعيين تکليف نگرديده و در نتيجه تعيين وضعيت آتي مربوطه منوط به توافقات طرفين و انعقاد قرارداد ياد شده مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
6. سرفصل تسهيلات مالي بلند مدت موضوع يادداشت توضيحي 13، شامل مبلغ 209ر8 ميليارد ريال (معادل 745ر1 ميليون يوان چين) مانده تسهيلات ارزي استفاده شده تا تاريخ صورتهاي مالي از خط اعتباري کشور چين مي باشد که پس از تاييد بانک مرکزي و به عامليت بانک سپه از ابتداي سال مالي قبل بابت اجراي طرح توليد اوره و آمونياک در اختيار شرکت قرار گرفته و مانده بدهي ارزي مربوطه در تاريخ ترازنامه با نرخ ارز مبادله اي در حسابها تسعير گرديده است. با توجه به شرايط اقتصادي فعلي، تخصيص ارز مبادله اي جهت باز پرداخت تسهيلات مزبور منوط به اقدامات آتي شرکت و اخذ مجوزهاي لازم و توافق آتي با بانک سپه در زمان تسويه تسهيلات مزبور ميباشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت قسمتي از سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت مقرر رعايت نگرديده است.
8. پيگيري هاي شرکت در جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 20 خرداد ماه 1395 صاحبان سهام در رابطه با مواردي که در بندهاي 6 و 12 اين گزارش مطرح شده اند، به نتيجه نرسيده است. مضافا بر اساس تکاليف مجمع عمومي عادي فوق مقرر گرديده هيئت مديره شرکت، پيشنهاد لازم را در مورد چگونگي برگشت اختيارات خود به سهامدار عمده در رابطه با حق بازاريابي و فروش واگذار شده به شرکتهاي ملي صنايع پتروشيمي و اسپک ارائه نمايد تا با حکميت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان، مورد بررسي قرار گيرد که در اين خصوص مدارک و مستنداتي به اين موسسه ارائه نگرديده است. لازم به ذکر است حق بازاريابي و فروش شرکت بر اساس بند 3-5 قراردادهاي منعقده شده (50 و 3/8 ميليون يورويي) با شرکتهاي طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي پتروشيمي (اسپک) و شرکت ملي صنايع پتروشيمي به شرکتهاي مذکور منتقل گرديده و طبق توافق نامه مورخ 19 آذر ماه 1391 مقرر شده است کليه منافع ناشي از قرارداد منعقده با شرکت اسپک (به استثناي يک سوم سهم کارمزد پيش بيني شده) به شرکت ملي صنايع پتروشيمي منتقل گردد.
9. به شرح يادداشت توضيحي 24 و بند 39 تائيديه مديران، شرکت فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. همانگونه که در يادداشت توضيحي 10-2 درج گرديده است، طرح توليد اوره و آمونياک با ظرفيت سالانه 075ر1و 670هزار تن، با پيش بيني سرمايه گذاري اوليه بمبلغ 9/439 ميليون يورو از مرداد ماه 1387 آغاز و دوره راه اندازي آن بمدت 45 ماه از تاريخ موثر شدن قرارداد EPC (منعقده در سال 1387) تعيين و سپس در سال 1390 بر اساس امکان سنجي مجدد توسط شرکت صدر صنعت، کل مخارج طرح مذکور به مبلغ 553 ميليون يورو و 196ر1 ميليارد ريال تعيين و پيش بيني راه اندازي طرح بمدت 69 ماه مشخص گرديد و طبق آخرين بودجه سال 1395 کل مخارج طرح مذکور بمبلغ 803 ميليون يورو و 5/406ر3 ميليارد ريال تصويب شده است. لازم به ذکر است پيشرفت فيزيکي طرح تا تاريخ ترازنامه طبق پيش بيني 44/66 درصد بوده که 75/62 درصد آن محقق گرديده است.
12. بشرح يادداشت توضيحي 2-8 اقدامات انجام شده در خصوص اخذ سند مالکيت ساختمان دفتر مرکزي که بر اساس مبايعه نامه، خريداري و مي بايست در تاريخ اول دي ماه 1394 به شرکت منتقل مي گرديد تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده و اقدامات قضايي شرکت نيز به نتيجه نرسيده است.
13. طبق بررسيهاي بعمل آمده سرفصل دارايي هاي ثابت موضوع يادداشت توضيحي 1-7-8 شامل مبلغ 219ر1 ميليارد ريال پيش پرداخت هاي سرمايه اي بابت خريد کمپرسور به همراه قطعات با نوع قرارداد خريد CFR از شرکتHAVAYAR TRADING در سنوات قبل مي باشد که عليرغم تحويل آنها به انبار اختصاصي گمرک در تاريخ هاي 14 مهرماه 1394 و 2 شهريور ماه 1395، ضمن توجه به مخاطرات گمرکي مربوطه، تاکنون ترخيص نگرديده است.
14. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (غيربورسي و غير فرا بورسي) در خصوص مفاد بند 3 ماده 7 بابت افشاي اطلاعات صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه سال مالي 1395 ظرف مهلت مقرر و همچنين ماده 27 آن در خصوص داشتن حداقل يک عضو هيئت مديره يا نماينده وي به صورت غير موظف و داراي تحصيلات مالي،رعايت نگرديده است.
15. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسيهاي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به استثناي عدم ارائه گزارش کنترلهاي داخلي توسط هيئت مديره، گزارشهاي واحد حسابرسي داخلي، تنظيم منشور اخلاقي و ارزيابي ريسک، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي برخورد نکرده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم آموزش و ابلاغ دستورالعملهاي مربوطه به کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

09خرداد1396
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزموده کاران Ali Asghar Farrokh [Sign]8005921396/03/10 19:33:55
مدير موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari [Sign] 1396/03/10 19:36:29