icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر
سرمایه ثبت شده:
675,000
نماد:
وتوس
سرمایه ثبت نشده:
225,000
کد صنعت (ISIC):
701002
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر

1. ترازنامه تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه‌ براساس‌ "استاندارد‌ بررسي اجمالي 2410"، انجام‌ شده‌ است‌. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. سرفصلهاي دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداختها، موضوع يادداشتهاي توضيحي شماره 5 و 7 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 599 24 ميليون ريال، مطالبات راکد و انتقالي از سنوات مالي گذشته شرکت اصلي بوده که از اين بابت ذخيره اي شناسايي نگرديده است. همچنين مبلغ 014 5 ميليون ريال از سرفصلهاي فوق مربوط به مبلغ پرداختي شرکت به مراجع قضايي، در راستاي شکايت شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان در خصوص عدم پرداخت سود سهام سنواتي به طرف حساب به مبلغ 136 50 ميليون ريال بوده که در جريان رسيدگي مي باشد. با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسي به مستندات کافي در ارتباط با ارزش بازيافتني مطالبات فوق الذکر، تعيين تعديلات احتمالي از بابت موارد مطروحه، بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط فعلي براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.
4. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي، سرمايه گذاري گروه در سهام شرکتهاي وابسته- معين گستر کيش و راهوند توس، موضوع يادداشت توضيحي شماره 8 صورتهاي مالي، به روش ارزش ويژه صورت نپذيرفته است. همچنين سرمايه گذاري بلند مدت در سهام شرکت وابسته- راهوند توس، داراي بازدهي نبوده و عملکرد آنها منجر به زيان انباشته گرديده و شرکت اصلي داراي مبلغ 805 9 ميليون ريال طلب نيز از طرف حساب بوده است. با توجه به مراتب فوق، در شرکت اصلي براي سرمايه گذاري در سهام شرکت مزبور، طبق صورتهاي مالي آن و درصد مالکيت خود، در سال مالي گذشته، مبلغ 178 14 ميليون ريال، کاهش ارزش شناسايي گرديده است. در حالي که طبق استانداردهاي حسابداري، مي بايست ارزش بازيافتني سرمايه گذاريهاي مورد اشاره، براساس خالص ارزش فروش و ارزش اقتصادي، محاسبه و منظور مي گرديد.
5. به شرح يادداشتهاي توضيحي شماره 12 و 14 صورتهاي مالي، در شرکت اصلي بابت ماليات عملکرد سال مالي 1386 شرکت مورد گزارش، براساس برگ قطعي صادره مبلغ 918 14 ميليون ريال ماليات اضافه بر ماليات ابرازي تعيين گرديده که شرکت ضمن تأديه و شناسايي آن در سرفصل پيش پرداختها (موضوع يادداشت توضيحي شماره 1-7 صورتهاي مالي) به آن اعتراض نموده که تاکنون نتيجه اعتراض شرکت به سازمان امور مالياتي در ديوان عدالت اداري مشخص نشده است. همچنين بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1388 الي 1394، مبلغ 817 2 ميليون ريال، اصل بدهي براي شرکت اصلي تعيين گرديده که شرکت نسبت به آنها اعتراض نموده است. در خصوص وضعيت بيمه اي شرکت نيز، تاکنون رسيدگي صورت نپذيرفته است. در ضمن طي سنوات مالي گذشته، شرکت اصلي قراردادي با گروه وکلا جهت افراز سهم الشرکه و مالکيت خود در اراضي پروژه زکريا منعقد نموده که در خصوص حق الزحمه موضوع قرارداد، فيمابين طرفين اختلاف حساب وجود داشته که مراحل حقوقي و مذاکرات در اين ارتباط در جريان مي باشد. با توجه به مراتب فوق و شناسايي مبلغ 000 36 ميليون ريال از بابت رفع نواقص اجرايي حق الزحمه وکلا و هزينه بيمه و عوارض براي پروژه زکريا در سال مالي گذشته، تعديل حسابها و شناسايي کسري ذخيره شرکت از بابت موارد مطروحه ضروري بوده، ليکن تعيين ميزان آن، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مربوط مي باشد.

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. سرفصلهاي دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري، موضوع يادداشت توضيحي شماره 5 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 051 76 ميليون ريال مطالبات کوتاه مدت و بلند مدت شرکت اصلي، مربوط به اسناد واخوستي و سررسيد گذشته بابت فروش برخي املاک در سنوات مالي قبل بوده که اقدامات انجام شده از طرف شرکت مورد گزارش جهت وصول آنها، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. هر چند تا تاريخ اين گزارش، به دليل عدم وصول مطالبات ياد شده اسناد مالکيت موضوع مطالبات فوق بنام ذينفعان، انتقال نيافته است.
8. به شرح يادداشت توضيحي 2-1-6 صورتهاي مالي، مفاد قرارداد فيمابين شرکت مسکن سازان ثامن با شرکت مورد بررسي (منعقد شده در سال مالي 1390) در خصوص ساخت پروژه آسمان که تملک کليه قطعات زمين پروژه آسمان به مساحت 6.900 متر مربع در مدت 18 ماه در تعهد شرکت مورد بررسي قرار گرفته (در صورتجلسه مورخ 06/08/1391 بين طرفين تملک املاک باقيمانده در تعهد شرکت مورد بررسي و با مسئوليت شهرداري ثامن و شرکت مسکن سازان قرار گرفته) تاکنون به دليل عدم تملک 4 قطعه از عرصه به همراه 2 قطعه در رهن شرکت مسکن سازان ثامن، پروژه مذکور تاکنون اجرايي نشده و همچنين عليرغم انعقاد قرارداد کارگزاري فروش با اشخاص حقيقي و حقوقي، اقدامات شرکت جهت فروش يا تبديل املاک پروژه عدالت، مسعود و زمين مربوط به شرکت آرمان گستر هشتم اطلس (عمدتا ناشي از شرايط بازار) به نتيجه مؤثري نرسيده است.
9. به شرح يادداشتهاي توضيحي شماره 3-1-6 و 4-1-6 صورتهاي مالي، تعيين سهم الشرکه قطعي شرکت مورد گزارش از اراضي پروژه آبشار (طبق منعقده قرارداد با آستان قدس رضوي معادل 25 درصد اراضي آماده سازي شده تعيين گرديده) عليرغم اجراي بيش از 90 درصد از عمليات پروژه مذکور، به دليل حذف آماده سازي بخشي از زمين پروژه (زمين روستاي چشمه پونه) منوط به توافقات آتي با آستان قدس رضوي گرديده و همچنين مابه ازاي دريافتني از بابت مخارج مازاد انجام شده از سال 1386 تاکنون در رابطه با اراضي پروژه زکريا (موضوع قرارداد مشارکت با سازمان مسکن و شهرسازي خراسان) که از سوي هيأت کارشناسي رسمي به مبلغ 000 30 ميليون ريال به مأخذ قيمت پايه سال 1386، تعيين گرديده منوط به توافقات آتي با سازمان مسکن و شهرسازي خراسان گرديده است.
10. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-6 صورتهاي مالي، طبق مفاد ماده 4 متمم قرارداد پروژه مشارکتي کوثر با آقاي حسن زاده اصفهاني در تاريخ 14/11/1395، شرکت فرعي- آرمان گستر يکم توس پرداخت اجاره بها بابت واحدهاي سهم شريک را در صورت عدم انجام تعهدات (پيشرفت فيزيکي تا تاريخ 01/09/1396 به ميزان 70 درصد و تحويل موقت پروژه تا تاريخ 01/04/1397) به ميزان 50 و 70 درصد اجاره بهاي روز را پذيرفته که با توجه به پيشرفت فيزيکي پروژه تا تاريخ ترازنامه به ميزان 55 درصد، وقوع جرائم عدم انجام تعهدات محتمل بوده، ليکن تعيين پيامدهاي احتمالي ناشي از موضوع فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد بررسي، منوط به محاسبه جرائم عدم انجام تعهدات از سوي طرفين خواهد بود. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 7 الي 10 فوق، مشروط نشده است.

11. صورتهاي مالي دوره مالي شش ماهه منتهي به 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1396 شرکت مورد گزارش، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري به ترتيب، مورد بررسي اجمالي و مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارشات مورخ 11 خرداد ماه 1396 و مورخ 7 دي ماه 1396 آن مؤسسه، نسبت به صورتهاي ميان دوره¬اي نتيجه¬گيري مشروط و نسبت به صورتهاي مالي مزبور اظهار نظر مشروط، ارائه شده است.

12. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت به شرح بندهاي 4 و 5 اين گزارش مي باشد. همچنين در ارتباط با بند 3 "مباني اظهارنظر مشروط"، در تاريخ ترازنامه اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتواسته است شواهد حسابرسي کافي در خصوص ارزش بازيافتني بخشي از مطالبات شرکت بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

13. اين مؤسسه در خصوص عدم رعايت مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به جز، ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام به مرجع ثبت شرکتها و رعايت درصد سهام شناور شرکت، به موارد با اهميت ديگري برخورد ننموده و همچنين براساس بررسي کنترلهاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي طبق چک ليست ابلاغي، با توجه به محدويتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به استثناي عدم تجزيه و تحليل ريسکهاي فعاليت، مکانيزيم لازم براي اطمينان معقول از اثر بخشي واحد حسابرسي داخلي، مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي و تشکيل جلسات کميته حسابرسي طبق منشور آن، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست ياد شده، برخورد نکرده است.

12خرداد1397
موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه فاطر Mehdi Keshavarz Bahadori [Sign]8917071397/03/13 20:29:42
مدير موسسه فاطر Mohammad Reza Naderian [Sign] 1397/03/13 20:32:17