مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29شرکت رادياتور ايران - نماد: ختور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/20 درمحل تهران-کيلومتر 15 جاده قديم کرج -خيابان زامياد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يوسف نديلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کامران کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود رضا شريفي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه شرکت رادياتور ايران قديم ماده 7 – انتقال سهام نقل و انتقال سهام شرکت، تا زماني که از بورس حذف نشده باشد منحصراً از طريق بورس اوراق بهادار امکان‌پذير مي‌باشد. انتقال سهام بايستي در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده يا وکيل يا نماينده قانوني او، بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد. هويت کامل و نشاني انتقال گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام قيد شده و به امضاي انتقال گيرنده يا وکيل يا نماينده او برسد. تشريفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغيير نشاني انتقال گيرنده که از معاملات در بورس اوراق بهادار ناشي مي‌شود تابع مقررات بورس خواهد بود. تملک يا تحصيل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهامداران است. ماده 18 – وظايف و اختيارات مجامع عمومي تبصره2: موارديکه تصميمات مجمع عمومي متضمن يکي از امور ذيل باشد يک نسخه از صورتجلسه مجمع، بايد جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد. 1-       انتخاب مديران و بازرسان شرکت. 2-       تصويب ترازنامه 3-       کاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه. 4-       انحلال شرکت و نحوه تصفيه آن. ماده 33- رييس، نايب رييس و منشي هيئت‌مديره هيئت‌مديره در اولين جلسه خود، که حداکثر ظرف يک هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي که هيئت‌مديره را انتخاب کرده است تشکيل خواهد شد، از بين اعضاي خود، يک رييس و يک نايب رييس که بايد شخص حقيقي باشند براي هيئت‌مديره تعيين مي‌نمايد. مدت رياست رييس و نيابت نايب رييس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت‌مديره نخواهد بود. رييس و نايب رييس قابل عزل و انتخاب مجدد مي‌باشند. درصورت غيبت رييس و نايب رييس، اعضاي هيئت‌مديره يک نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي‌نمايند تا وظايف رييس را انجام دهد. هيئت‌مديره از بين خود يا خارج از خود، يک نفر را به عنوان منشي براي مدت يکسال انتخاب مي‌نمايد. ماده 38- پاداش اعضاء هيئت‌مديره هرسال طبق تصميم مجمع عمومي، ممکن است نسبت معيني از سود خالص به عنوان پاداش با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت در اختيار هيئت‌مديره گذارده شود. اين نسبت به هيچ وجه نبايد از پنج درصد سودي که همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي‌شود تجاوز کند. ماده 54- مقررات بورس اوراق بهادار تا زماني که نام شرکت در فهرست شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار درج شده باشد، کليه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعايت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين بورس اوراق بهادار که در آن پذيرفته شده، مي‌باشند. ماده 55- موضوعات پيش بيني نشده مواردي که در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده‌‌است، مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات جاري خواهد بود. اساسنامه شرکت رادياتور ايران جديد ماده 7 – انتقال سهام نقل و انتقال سهام شرکت، تا زماني که از فهرست شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد منحصراً از طريق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران امکان‌پذير مي‌باشد. انتقال سهام بايستي در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده يا وکيل يا نماينده قانوني او، بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد. هويت کامل و نشاني انتقال گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام قيد شده و به امضاي انتقال گيرنده يا وکيل يا نماينده او برسد. تشريفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغيير نشاني انتقال گيرنده که از معاملات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران ناشي مي‌شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران خواهد بود. تملک يا تحصيل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهامداران است. ماده 18 – وظايف و اختيارات مجامع عمومي تبصره2: حذف گرديد ماده 33- رييس، نايب رييس و منشي هيئت‌مديره هيئت‌مديره در اولين جلسه خود، که حداکثر ظرف يک هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي يا عادي به طور فوق العاده که هيئت‌مديره را انتخاب کرده است تشکيل خواهد شد، از بين اعضاي خود، يک رييس و يک نايب رييس که بايد شخص حقيقي باشند براي هيئت‌مديره تعيين مي‌نمايد. مدت رياست رييس و نيابت نايب رييس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت‌مديره نخواهد بود. رييس و نايب رييس قابل عزل و انتخاب مجدد مي‌باشند. درصورت غيبت رييس و نايب رييس، اعضاي هيئت‌مديره يک نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي‌نمايند تا وظايف رييس را انجام دهد. هيئت‌مديره از بين خود يا خارج از خود، يک نفر را به عنوان منشي براي مدت يکسال انتخاب مي‌نمايد. ماده 38- پاداش اعضاء هيئت‌مديره هرسال طبق تصميم مجمع عمومي، ممکن است نسبت معيني از سود خالص به عنوان پاداش با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت در اختيار هيئت‌مديره گذارده شود. اين نسبت به هيچ وجه نبايد از سه درصد سودي که همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي‌شود تجاوز کند. ماده 54- مقررات سازمان بورس اوراق بهادار  کليه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعايت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشند.همچنين تا زماني که نام شرکت در فهرست شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کليه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعايت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس و اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران که معاملات سهام شرکت در آن صورت مي گيرند، مي‌باشند. ماده 55- موضوعات پيش بيني نشده مواردي که در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده‌‌است، مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير قوانين و مقررات جاري خواهد بود.