icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
صنايع غذايي توسعه شهد توتيا
سرمایه ثبت شده:
30,540
نماد:
قشهد2
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام صنايع غذايي توسعه شهد توتيا

1. صورت هاي مالي شرکت صنايع غذايي توسعه شهد توتيا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 وصورت سودوزيان، تغييرات درحقوق مالکانه وجريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ويادداشت هاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند که اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطر ها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. همچنين حسابرسي شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت فاقدسيستم حسابداري بهاي تمام شده مدون به منظورمحاسبه بهاي تمام شده محصولات توليدي بوده وهزينه هاي ناشي ازاستفاده غيرمؤثراز نيروي کاروماشين آلات وتجهيزات،به عنوان بخشي ازبهاي تمام شده کالاي ساخته شده تلقي گرديده ودرنتيجه بهاي تمام شده موجودي هاي کالاي ساخته شده ودرجريان ساخت بيش ازخالص ارزش فروش آن شده است.طبق استانداردهاي حسابداري،هزينه هاي جذب نشده درتوليد مي بايست از بهاي تمام شده توليدات کسروتحت سرفصل ساير هزينه ها درصورت سودوزيان منعکس گردد.هرچندتعديل حساب ها ازاين بابت ضروري است وليکن به دليل فقدان اطلاعات کافي،تعيين آثار آن بر صورت هاي مالي موردگزارش، امکان پذير نگرديده است.

5. به نظر اين موسسه،به استثناي آثارمورد مندرج در بند4،صورت هاي مالي ياد شده در بالا،وضيعت مالي شرکت صنايع غذايي توسعه شهد توتيا(سهامي خاص)درتاريخ 29اسفند ماه 1398و عملکردمالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،از تمام جنبه هاي با اهميت،طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي9-3 منعکس گرديده است، عمليات شرکت در سال جاري و سنوات اخير منجر به زيان عملياتي گرديده و زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از سرمايه ثبت شده گرديسده وجمع بدهي هاي جاري شرکت نسبت به جمع دارايي هاي جاري آن مبلغ 8.6 ميليارد ريال فزوني يافته است.اين وضعيت نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که مي تواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت، ترديدي عمده ايجاد کند. بنا براين، ممکن است شرکت قادر به بازيافت دارايي ها وتسويه بدهي ها درروال عادي فعاليت تجاري خود نباشد.اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند"مشروط" نشده است.

7. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1397 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و درگزارش مورخه 1 مرداد ماه 1398 آن موسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور، نظر"مشروط" اظهار شده است.

8. الزامات قانوني مقرردراصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت به شرح ذيل رعايت نشده است: 8.1.زيان انباشته شرکت درتاريخ صورت وضعيت مالي بيش از سرمايه آن است،لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده وضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن درچارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد. 8.2.مفادمواد 25 الي27و40 اصلاحيه قانون تجارت مبني برانتشار اوراق سهام و ثبت دردفتر ثبت سهام. 8.3.مفاد مواد114و115اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اخذوتوديع سهام وثيقه مديران نزدصندوق شرکت. 8.4. مفادمواد121الي123 اصلاحيه قانون تجارت وماده 14 اساسنامه مبني بر تشکيل جلسات هيئت مديره 8.5.مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت،درخصوص ثبت صورت جلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده مورخ 28 بهمن ماه 1398صاحبان سهام، درمرجع ثبت شرکت ها
9. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي1-23، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده،موردبررسي قرارگرفته است.معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرردرماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوزازهيئت مديره وعدم شرکت مديرذينفع درراي گيري صورت نپذيرفته است.مضافا"به نظر اين موسسه،معاملات انجام شده(به شرح يادداشت توضيحي فوق)درروال روابط تجاري في مابين شرکت هاي گروه صورت پذيرفته است.
10. تا تاريخ اين گزارش،هيات مديره شرکت،گزارش موضوع ماده232اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت را به اين موسسه ارائه نکرده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان،رعايت مفاد قانون مزبور و ‌آيين نامه ها ودستورالعمل هاي اجرايي مرتبط،درچارچوب چک ‌ليست‏هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته است.در‌اين‌خصوص،اقدامي مبني برتعيين شخص يا واحدمبارزه با پولشويي ومعرفي آن به واحد اطلاعات مالي ونيزانجام وظايف پيش بيني شده براي واحد مزبورانجام نشده است.

15مرداد1399
موسسه حسابرسي هوشيار مميز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هوشيار مميز Mohamad Saber Hashjeen [Sign] 1399/05/29 14:36:08
مدير موسسه هوشيار مميز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241399/05/29 14:37:38