مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت پخش هجرت - نماد: هجرت

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-162 مورخ 1399/09/09  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/22  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 450,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 550000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1400/03/05 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد