تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/19 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 11:00 مورخ 1399/07/30 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
  • سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
تامین سرمایه لوتوس پارسیان 510,000 51
گروه مالی پارسیان 250,000 25
کارگزاری پارسیان 120,000 12
کارگزاری تدبیرگران فردا 120,000 12
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم رامین ابوالفضلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم علیرضا دهقان منشادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهاره همتی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مونا شوریه (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
متولی صندوق حسابرسي بهراد مشار 10840017999
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي بيات رايان 10100168482
مدیر صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470
بازارگردان صندوق تامين سرمايه لوتوس پارسيان 10320699470
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:
نوع هزینهمحل هزینهکارمزد متغییرکارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال)حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال)حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال)توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
  • بابت هر مشتری فعال در سال: 0.0000000000
  • بابت هر صدور و ابطال: 0.0000000000
  • متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0000000000
0.0011000هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع

سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم رامین ابوالفضلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.